Baróti Dezső szerk.: A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 6. 1965-66 (Petőfi Irodalmi Múzeum–Múzeumi Ismeretterjesztő Központ Kiadó, Budapest, 1967)

MEZŐSI KÁROLY: Petőfi atyjának fülöpszállási bérletei

Melly Summának általam leendő meg fizetésére, az úttal Fundusul ki nevezem és le kötöm, azonn Örökösödésbeli osztályos jussomat ; melly az édes Atyám halála utánn reám nézendő lévén, — ezennel Just és Szabadságot adok Petrovits István Urnák, hogy az illetett Osztályos Jussomat, Bírói hatalommal is le tartoztathassa, — addig is pedig, míg ezen tartozásomat, meg fizethetném, az ezenn Summától járó Törvényes Interes meg fizetésére magamat kötelezem. — Melly el esmért Adósságomnak, és annak általam leendő megfizetéséről, ki adtam ezenn Nevem alá írása által — megerősített Kőtelező Levelemet. Kőit Fülöpszálláson — d. 28-a Januar 1837. Karászi Éva x x m. k. Mi előttünk — Bankos János msk. Ord. Biro. Szent Péteri Pál mk. Or. Notar. Jelenn Adósság az 1837-dik Esztendei 105-k Protlaris Szám alatt Intabuláltatott. ddo. 28-ae Apr. 1837. Fel Jegyezte Szent Péteri Pál mp. Or. Notar. Az eredetivel meg egyezve kiadta Kun Szabadszállás Febr. 22-én 1839. Pandúr Ignátz msk. Jegyző. Volt fülöpszállási kocsmárosának ezt a kötelezvényét Petrovits három má­sik adóslevéllel együtt annak bizonyítására csatolta az ellene elrendelt végre­hajtás felfüggesztését kérő folyamodványához, hogy neki is jelentős kintlevősé­gei vannak, s ezek behajtása esetén a maga tartozásait meg tudja fizetni. 19 A kötelezvény a fülöpszállási kocsmabérletre vonatkozólag azt tanúsítja, hogy Petrovits itt az 1834—1836. években volt a kocsmák árendátora. Pap Istvánné sz. Karászi Éva személyében elég rosszul fizető kocsmárosnét tartott, mert az minden elszámoláskor — a Szent György napi és Mindenszentek napi féléves leszámolások idején — adós maradt. Három év alatt ez a tartozás több mint 300 Ft-ra szaporodott. A végső elszámoláskor, amikor (1836. okt.31-én) Petrovits fülöpszállási bérleti ideje lejárt, sem fizetett. Ezért Petrovits a követ­kező év elején, 1837. jan. 28-án követelését Karászi Éva „Örökösödésbeli osztá­lyos jussára", amit tehát majd az apja halála után kaphat meg, a szabadszállási bíróság előtt betábláztatta. Pere idején erről készíttetett Szabadszálláson má­solatot, s csatolta a nádorhoz 1839. ápr. 7-én írt folyamodványához. Valószínű, hogy a fülöpszállási kocsmák bérletét Petrovits István már 1833. november 1-vel, a három évig tartó bérleti idő kezdő napján átvette, de a fenti adóslevél csak kocsmárosának az 1834. évtől jelentkező elszámolási hátralékait sorolja fel. így arra nézve, hogy Petrovits bérlői működése a fülöpszállási kocsmákban is 1833-ban kezdődött, mint a mészárszékben, nem bizonyító erejű. 2 Szabadszállás város bírája és tanácsa 1837. április 27-i gyűlésén tárgyalta Petrovits István és egy másik, szintén volt fülöpszállási kocsmárosának vitás ügyét. Ennek jegyzőkönyvbe foglalt szövege az alábbi: 20 A 236 dik szám alatt : Pákai lakos Tóth Josef azt kéri, hogy Petrovits Istvánnál Fidei Oomissum képpenn, két Teheneket hagyván; mivel ő azokat, az ő engedelme mellett, azonn 51. Vforint tartozása színe alatt, mellyekkel nekie Fülöp Szállási Kortsmárosságába, ados maradt, és a mellyekről nékie Kötelező Leveleket adott, jol lehet még Nékie a Teleltetés Árátis meg adta, tehát azoknak meg adá­sára, be számítván a tartozásba levő 51 — Vforintokat, kőteleztessenn. Mint hogy a bó idéztetett Petrovits Ist­ván, tőbb rendbeli Adósságokat, követel Toth Josefen — mellyek eránt egy mással való, meg igazolások múlhatatlanul szük­séges; — de emellett — azt is adja elő, hogy a Tehenek el adása eránt, levéllel is tudósította, ezenn tekintetből, a folya­modó kérése, ez úttal nem tellyesíttet­hetik. " Szolnoki Áll. Lt. hármas kerület levéltára 1839. évi hivatalos tudósítások 4. köt. 1224. sz. akta­csomóban. 20 Kecskeméti Áll. Lt., „Szabad Kis Kun Szabadszállás Városa Tanáttsának az 1837 dik Esztendőben le folyt Polgári Ügyekben hozatott ítéleteinek Jegyző Könyve" 266. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom