Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 109-112. (Budapest, 1985)

IN MEMORIAM JOHANNES SAMBUCUS - Vida Mária: A reneszánsz orvostörténeti munkája, a „Medicorom Philosophorumque Icones"

Az arab orvosírók: előtt is nagy szaktekintély volt, a IX. sz.-ban művét arabra fordították. Eredeti görög szövegét a XVI. sz.-ban lefordították latinra, nyomtatásban 1528-ban Velencében, Aldus Manutiusnál jelent meg. A portré alá írott vers részlete külön figyelmet érdemel: . . .a majom nyitja az egyenes utat a forrásokhoz ' ' — szöveg és a keretdísz tükörbe néző majompárja között értelmi összefüggést vélünk felfedezni. A szerző orvosi tankönyve nem önálló mű, Dioszkoridész, Galenosz, Oribasius, Aetius munkáit használta fel, mégis ő közvetített az arab medicina felé. Az ókor és a középkor természettudományos enciklopédiájának Plinius Secundus (i. sz. 23—79) (22.) „História Naturalistának dicsérete és kritikája zárja a sort: „Bőségszaru, érdekességek tárháza, más történészeknél teljesebb Plinius. Könyveddel mindenkihez méltó lehetsz, bár jobban ítélhettél volna, hisz nem minden igaz, amit írsz." Az album második része — a reneszánsz korszak orvos-filológusainak portréi — szorosabban kapcsolódik az első részhez. Zsámboky humanista grécista és latinista körének tagjai ők, akik felfedezték az ókor jeles természettudósait és orvosait és az eredeti kéziratok alapján a kritikai kiadásokat előkészítették. A görög példák követése és a latinnal való összekapcsolása volt a célja annak az erasmista humanista körnek, melyről Zsámboky számtalanszor vallott. 32 A könyvtára részére megszerzett kéziratokat sajtó alá rendezte, a fordításokat ellenőrizte ill. jegyzetekkel kie­gészítette. A főként történelmi munkák között néhány orvosi munka is akadt. Közülük érdemes kiemelni Dioszkoridész kutatásait. 33 Arcképgyűjteményébe azoknak a tudós társaságoknak a tagjai kerültek be, amelyeknek maga is aktív tagja volt. 34 Tanárai, professzorai, akiket maga is hallgatott vagy akiknek a híre és tisztelete az egyetemeken elevenen élt akkor is, amikor Zsámbo­ky azoknak hallgatójuk lett. Az Icones portréi jól tükrözik, hogy ebből az eseményekben bővelke­dő vándorélet során mely városok ül. egyetemek szelleme hatott rá. Valódi humanista társaságra lelt Wittenbergben, Párizsban és az itáliai városokban, főként orvosi tanulmányai színhelyén, Pa­duában. Wittenberg Johannes Hagenbut (1500—1558) (39.) orvos-filológusnak, Johannes Crato von Kraftheimnek (1519—1585) (44.), Melanchton hívének és Valerius Cordusnak (1515—1544) (51.), a jeles Dioszkoridész-kutatónak a barátságát jelentette számára. Párizsban — bár a magiste­ri címet nem az orvosi fakultáson nyerte — megismerkedett a Collége de France tanáraival: Jean Fernel-\e\ (1497—1558) (29.), a közvetlen betegvizsgálat egyik úttörőjével; Jacques Dubois (1478—1555) (31.) anatómussal, Vesalius ellenfelével és Johann von Andernach Guenther (1487—1574) (34.) anatómussal. Itáliában a paduai orvosi egyetem hatása a legjelentősebb, ahol — többek között — Vesalius (1514—1564) (32.) anatómiai előadásait és Vittore Trincavella (1496—1568) (30.) eredeti görög szövegre épülő Hippokratész-elemzéseit hallgathatta s aki előtt végül orvosi vizsgát tett 1555-ben, licentiátust szerezve. 35 Paduai baráti köréhez tartozott Girola­mo Cardano (1501—1596) (53.) asztronómus, Juliu» Caesar Scaliger (1484—1558) (54.), Giulio Paolo Crasso (+ 1574) (56.) grécista orvos és Paulus Jovius (1483—1552) (36.) történetíró, aki ép­pen Zsámboky ösztönzésére adta ki 1575-ben a háborúban hős férfiak illusztrált-verses albumát, nagy fametszetekkel díszítve. 36 A Paduában működött XV. sz-i híres professzorokról Bartolomeo Montagnanaról (+ 1460) (57.), Michèle Savonaroláról (13847—1440?) (58.) Matteo Cortiról 32 Sambucus, I.: Poemata quaedam. Patavii, 1555. 11. Sambucus, I.: Ars poetica Horatii et in earn praphra­sis sive commentariolus. Antwerpiae, 1564. 45. Vö. Téglássy L: i. m. 249. 33 Varga L.: Zsámboky (Sambucus) filológiai és költői munkássága. Kádár Z.: i. m. 141. Kutatásait Sarassin (Saracenus) foglalta össze és adta ki Frankfurtban 1598-ban, ezt pontosan közli Weszprémi István 1781-ben megjelent Succincta Medicorum Hungáriáé et Transilvaniae Biographia c. művében. Viennae, 1781. i. m. 9. lábj. 714. 34 Hortus Musarum. Egy irodalmi társaság emlékei. Összeáll. Előszó: Ritookné Szalay Ágnes. Bp. 1984. Téglássy I.: i. m. 246—249. 35 Papadopuli, N. G : História Gymnasii Patavini. Venetiis, 1726. Tom. I. 243. Vö. Orbán J.: i. m. 19. Bálint-Nagy J.: i. m. 5. 36 Jovius, P. : Elogia Virorum bellicae virtutae illustrium . . . Basileae, 1575.

Next

/
Oldalképek
Tartalom