Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 109-112. (Budapest, 1985)

IN MEMORIAM JOHANNES SAMBUCUS - Vida Mária: A reneszánsz orvostörténeti munkája, a „Medicorom Philosophorumque Icones"

A reneszánsz szellem hatására főként a XVI. században fellendülő botanikai irodalom közvetlen előzményének a görög és a latin auktorok szakszerű fordítása tekinthető. Ezért a botanikai munkák szerzői elég nagy számban szerepelnek az albumban is. A farmakológia számára az első rendsze­rezést Theophrasztosz (kb. i. e. 374—288) (14.), Arisztotelész egyik munkatársa készítette el. Már az ókorban vitatták, melyikük volt a Politika és az Oikonomika szerzője. Arisztotelész a zoológia, Theophrasztosz a botanika megalapítója: ,,Nálad ékesebben senki sem beszélt a gyógyanyagok­ról, s mindarról, ami a földön terem. Innen való 'isteni ' neved. Méltó tanítványa vagy a nagy Arisztotelésznek". Munkásságára épül a kolophóni Nikandrosz (i. e. II. sz. eleje) (15.) toxikológiai műve, a hexameterekben írott ,,Thériaka". Krateuasznak (16.), VI. Mithridatész Eupatór (i. e. 134—63) udvari orvosának farmako-botanikai illusztrált munkája; Sextius Niger-nek (i. sz. I. sz. közepe) (17.) Dioszkoridész legjelentősebb farmokológusának füvészkönyve. Pedaniosz Dioszko­ridész (kb. i. sz. 40—90) (20.) ,,Peri hülész jatrikész" (De materia medica) c. munkája őrizte meg e szerzőket az utókor számára: „Föltárod az egynemű gyógyszerek hatását, leírod vala­mennyit alakjával és színével együtt s bölcsen tanítasz, hogy a külsőségek meg ne tévesszenek ben­nünket. ' ' Nem kétséges, hogy a fenti botanikai szerzők forrása a bécsi Nathionalbibliothekben őrzött legrégibb görög kézirat, az 512 körül befejezett „Wiener Dioskurides". 30 A kódexben lé­vő 14 görög orvosból az „Icones'-ben 11 szerepel: A Kheirón-csoportból Kheirón, Makháón félistenek, Pamphilus, Xenokratész, Niger és Hérakliosz Tarentinosz; a Galénosz-csoportból Galenosz, Hippokratész, Nikandrosz, Ruphosz, Krateuasz és Apollóniosz. 31 E műből maradt ránk Nikandrosz „Thériaka" c. munkája, Krateuasz növény-illusztrációi, Pamphülosz Migmato­polosz (,,kenőcsárus" i. sz. I. sz. eleje) (27.) botanikai munkája. Zsámboky utalásai is ezt bizo­nyítják: Krateuaszról írja: ,,Még Dioszkoridész is sokaknak elébe helyezi és dicséri, és még o, az éles kritikájú ember is szeretettel emlegette. ' ' Sextius Niger füvészkönyve elveszett, így , ,nem volt részed dicsőségben" — mondja a szerzőről. Xenokratészvől (i.e. utolsó sz.) pedig csupán Dioszkoridésztől hallott: , ,Személyed ismeretlen . . ., de te lehetsz az, aki a mi Dioszkoridészünk első oldalán szerepelsz", végül Hérakliosz Tarentinosz-tól (i. e. III. sz.) is Dioszkoridésztől tud­juk, hogy ,,a növények mellé az ásványokat is felvette". Zsámboky szeretné a feledéstől azokat is megmenteni, akiknek a művei nem maradtak fenn. Az eklektikus orvosi iskola képviselőjéről, az epheszoszi Ruphoszról (i. sz. 53—117) (24.), akinek művei elvesztek, csupán a bizánci orvosírók őrizték meg az emlékét, így ír: „Vigyázz olvasó, ne­hogy elvesszen e nagy mű!" Apollóniosz (i. e. 50 k. —), aki pedig Hippokratész kommentátora volt, s akire Galenosz is sokat hivatkozott: ,, . . . mixtúrákat, gyorshatású szereket adott..." A római birodalomban a görög medicina és farmakológia újjászületése Celsus, Galenosz és Di­oszkoridész érdeme. A birodalom fénykorából fennmaradt egyetlen latin nyelvű mű írója, Aulus Cornelius Celsus (i. sz. 50 körül) római polgár. Enciklopédiájából egyedül ránk maradt ,,De me­dicina" c. munkájának bevezetőjében az alapító Aszklépiosztól saját koráig az orvostudományt és annak történetét foglalja össze. Igazán Sambucus és filológus kortársai értékelhetik annak je­lentőségét, aki a feledéstől megmentette a nagy elődöket: „A koszi Hippokratész itáliai partra vetődve nemzette s ruhájába öltöztette őt." Celsus „csak biztosat ismétel el, csupa egyszerű szó­val". Utána következik Galenosz (i. sz. 129—210) (19.) a középkor szaktekintélye: „Hippokratészi magyaráz; egy félsort sem hagy ki " — de nincs amit, ,át ne csiszolna legott ' '. Végül megemlítjük még az ókori medicina utolsó interpretátorát, az alexandriai orvosi iskola utolsó orvosát, Paulosz Aiginetáí (VII. sz. első fele) (23.), aki 640-ig működött (ekkor foglalták el a városát az arabok). 30 Wien. Nat. Bibi. cod. med. gr. 1. Wiener Dioskorides. fol. 2v. fol. 3v. Vö. Mazal, O.: Pflanzen-Wurzel n­Säfe-Samen. Graz, 1981. 31 Kádár Z.: ,, Icones .. .Medicorum.. . orvosportréjainak hitelességéről — különös tekintettel a Dioskorides-arckép mintaképére. Comm. Hist. Artis Med. 40/1966/, 139—149.

Next

/
Oldalképek
Tartalom