Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 107-108. (Budapest, 1984)

ADATTÁR - Priszter Szaniszló: Magyar növénynevek Kitaibel Pál útinaplóiban (1796—1817)

a) az útinaplók adatai: 96 Marm — Iter Marmarosicnse primum, 1796 98 Magn — Iter Magnovaradiense, 1798 99 Bar = Iter Baranyense, 1799 00 Ban = Iter Banaticum primum, 1800 02 Cro Iter Croaticum magnum, 1802 03 Ber _ Iter Bereghiense, 1803 04 Arv = Iter Arvense, 1804 05 Ban = Iter Banaticum secundum, 1805 07 Par = Iter ad Párád, 1807 07 Ránk — Iter ad Ránk, 1807 08 Slav Iter Slavonicum, 1808 10 Par = Iter ad Párád, 1810 10 Ban = Iter Banaticum tertium, 1810 15 Marm = Iter Marmarosicnse secundum, 1815 17 Für Iter ad Füred, 1816; b) az irodalmi adatok (a rövidítést az oldalszám követi): DK = Diaria Itinerum Pauli Kitaibelii. 1—2. Budapest, 1945. 1085. GK — Gombocz E.: Kitaibel gyűjtötte népies magyar növénynevek. — Bot. Közlem. 35. (1938.) 278—283. HK = Horvát A.: Kitaibel P. ... útjai ... ; in: A Mecsek-itegység és déli síkjának növényzete. Pécs, 1942. 77—103. JK = Jávorka S.: Kitaibel herbáriuma. — Annal. Mus. Nat. Hung. 1. (1926.); 2. (1929.); 3. (1934.); 4. (1935.); 5. (1936.); és oldalszám. KV = Kanitz, A.: Versuch einer Geschichte der ungarischen Botanik. Halle, 1865. 114—115. c) in litt. = Kitaibel még publikálatlan útinaplói mellett talált kisebb kéziratos feljegy­zések. Kitaibel útinaplói Magyarország természettudományi kutatásán kívül gazdag tárházai a korabeli mezőgazdaságra, állattenyésztésre, népi gyógyászatra stb. vonatkozó adatok­nak. Közülük itt most (az 1—41. sz. jegyzet formájában) a felsorolt magyar növénynevek­kel kapcsolatos néhány megjegyzést, valamint az egyes fajoknak mezőgazdasági, erdé­szeti, ipari, főleg pedig népi gyógyászati felhasználására vonatkozó adatokat állítottuk össze (magyar fordításban közölve az eredeti szöveget). A magyar névjegyzék az eredeti helyesírás szerinti betűrendben tartalmazza az összes felkutatott adatot. Célszerűnek látszott azonban ennek kiegészítéseként egy olyan jegyzé­ket is összeállítani függelékképpen, amely a jelenleg érvényes latin nevek sorrendjében azt mutatja meg, hogy Kitaibel útinaplóiban mely növényfaj szerepel magyar névvel is. A magyar neveket ebben a függelékben már a jelenlegi írásmód szerint tüntetjük fel, nem véve figyelembe a részletes névjegyzékben már úgyis felsorolt — és nemegyszer torzított formában szereplő — alakváltozatokat. A Kitaibel közölte magyar növénynevek egy része az előző két évszázad gyér hazai irodalmában (Melius 1578. évi „Herbáriuma"-a óta)már szerepel, más része viszont csak a naplókban fordul elő első ízben vagy ott nyer megerősítést. Kora legképzettebb botani-

Next

/
Oldalképek
Tartalom