Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 43. (Budapest, 1967)

Tanulmányok — Közlemények - Bálint Sándor: Maróthy István orvos, Vörösmarty diákkori barátja

MARÓTHY ISTVÁN ORVOS, VÖRÖSMARTY DIÁKKORI BARÁTJA írta: BÁLINT SÁNDOR (Szeged) ITanulótársai közt nem volt senki, ki írogatott volna — •*• mondja klasszikussá vált életrajzi munkájában Gyulai Pál Vörösmarty pesti diákéveiről — vagy akitől némi szellemi hatást vehet vala. Csak egy Maróthy nevű orvosnövendék volt reá hatás­sal, ki keleti nyelveket tanult, és keletre készült a magyarok ősha­zája fölkeresésére, 1S24-ben el is indult, azonban Törökországnál nem ment tovább. Konstantinápolyban mint orvos telepedett le. Vörösmarty maga is foglalkozott ezzel az eszmével, és sokáig saj­nálta, hogy nem vándorolhatott ki barátjával." Tóth Dezső írja új Vörösmarty-életrajzában, hogy a Zalán futása megjelenésének idején döbben rá a költő a maga társadalmi helyze­tére: „meglett korú vagyok — írja — és semmi kilátásom.". Stettner Györgyhöz írt 1825. augusztus 27-én és szeptember 28-án kelt leve­leiben így vall magáról: „Hajh, csak tizenhat esztendős koromtól fogva nevelhettem volna mostani ésszel magamat: Maróthy most nem menne maga, s én nem tépelődnék gyávaságomon." A másikban: „Mily boldog Maróthy, miért nem tanultam az ő mesterségét, nyelvét. El­mennék a Jegekhez, hogy fagyasszanak meg. El Kaukázushoz, hogy temessen el, itt elholt testemnek fájni fog a föld is." Az a gyanúnk, hogy Maróthy valamiképpen ihlette a Zalán futása megírásában. Az irodalomtörténeti kutatás lényegében máig sem tud többet Maróthy Istvánról (1799—1846), mint amit Gyulai Pál, majd nyo­mában Tóth Dezső odavetőleg megállapított, elmondott. Célunk az, hogy megidézzük őt, a magyar kelet-kutatásnak szinte teljesen elfele­dett munkását, Vörösmarty legkedvesebb ifjúkori barátját, Szeged fiát, akire orvostörténetünk is büszkén tarthat számot. 8 Orvostörténeti Könyvtár közi. 113

Next

/
Oldalképek
Tartalom