Palla Ákos szerk.: Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 6-7. (Budapest, 1957)

Dr. TARDY LAJOS: Az első magyar „sub auspiciis” orvosdoktor

nisége, reformokkal összenőtt életútja predesztinálja. Mind­ezt még érdekesebbé teszi az a tény, hogy életútja Magyaror­szágról éppen Grúziába, majd onnan Oroszországba ívelt át és ezzel emlékezete a magyar—orosz és magyar—grúz kapcso­latok külön fejezetét jelenti. Korai ifjúságáról aránylag kevés adatunk van. 1744. no­vember 28-án született a szászországi Eisleben városkában, mint azt az ottani Szent András-templom anyakönyvei bizo­nyítják. Eredeti családi neve Ehlich volt és csak Magyaror­szágra költözése előtt változtatta meg nevét, korának felfo­gása szerint nyomós okok miatt, Reineggsre. A közeli Artern város iskolájának elvégzése után, tizennégy éves korában már az apáról fiúra szálló családi foglalkozást: a sebész- és bor­bélymesterséget tanulja. Négy évvel később már Lipcsében ta­láljuk, ahol eleinte tanult mesterségét folytatja, de mihelyt egy kis pénzt gyűjtött össze, beiratkozott az egyetem orvosi karára. Mint kortársai írják, ekkor már teljesen a tudásvágy ejtette hatalmába, de e tudásvágy fő hajtóereje az aranycsi­nálás álma volt. Főleg a vegyészet érdekli — az ifjú alkimis­tánál ez magától értetődik — és rövidesen a nagyhírű Rüdiger professzor legjobb hallgatója, sőt segédje lesz. Rüdiger maga is szenvedélyes rabja az alkímiának és segédjének ez a haj­lama oldalán valóságos megszállottsággá válik. Rüdiger pro­fesszor receptjeit mindennél féltőbb gonddal őrzi és tizennégy évvel később is ott szorongatja kézicsomagjának rejtett reke­szében, amikor kurd rablók törnek rá és karavánjára az út­talan kisázsiai sivatagon. Mint kortársa és első méltatója, Gerstenberg írta 1797-ben megjelent munkájában, Reineggsről ismerősei és egyetemi év­folyamtársai erősen gyanították, hogy titkos társaságok tagja és összeköttetésben áll a rózsakeresztesekkel. „Titokzatosnak tűnő magatartása, állandó kapcsolata hasonló hírben álló em­berekkel, indokolatlannak látszó hirtelen egy-kéthetes eluta­zásai még jobban alátámasztották ezt a feltevést."' így aztán teljesen érthetővé válik, hogy egyszerre csak „el­tanácsolják" az egyetemről, még hozzá olyan radikálisan, hogy még a városból és környékéről is kitiltották.

Next

/
Oldalképek
Tartalom