Lippay János: Posoni kert, kiben minden kerti Munkák, Rendelések, Virágokkal, Veteményekkel, Fákkal, Gyümölcsökkel...le-irattattanak...elsö könyv. Virágos kert. - Nagy-Szombatba, Academiai bötükkel, 1664.

I. könyv VIRÁGOS-KERT - Az Kertnek helyheztetésérül, földnek csínnya, és az égnek részérül, á melly felé köll azt fordítani.

; . r I L Réfz. y gyökér, gyalog fenyő , rófa , Szent János fzclójo, egresi. Mind ezek, nem annyira kedvellik ä sűrű , és kövér y V T földet, mint az ritka , vékony földet; mert az ritka., ^ földet, könnyebben által hattya az eső , és á nedveífég; mélyebben alá-fzivárkozik a fáknakgyőkerere; mellyet nem enged át tőmőtfég. A' füveknek pedig, és virá-^yjj^ goknak gyökerek mivel közelebb lévélnek ä földnek íiínéhez, azért ale-fzallott nedveíTég y ä ki alább fietá titka földbe, nem annyira táplálhattya őket ; s-kevés 3 hafznot véfznek tűle: a Nap-is, könnyebben áhal-hat­tya, és ki suti gyökereket. Máfodfzor, ákővérfőldbo ültetett fáknak gyökerei, több tápláláfí véfznek be ma­gokhoz, hogy nem mintfzúkfég volna; azérr, nem ä gyűmőlefre , hanem a' búja ágakra ,főlőttébb-való leve­lekre, és úy gyökereknek ágazatira fordittatik, á gyű­mőlcfnek nagy ártalmával. Azért á gyűmőlcfis vagy el-fajzik: vagy igen fzűkőn terem ; mert anedveífégtűl el'nyomatik. Közép ízerű földet kévánnak ä virágok,a' ki fe ne^yjjj igen zíros, fene igen fzáraz légyen, ugy mint: Tulipá­nok, Anemone, Liliumok,Narcifíufok>Hyacintufok,őtc, Hogy pedig a' földnek zíroíTágát timperállyák, egy kevés fövenyt kevernek közibe. Azon kivűl, ä kertbéli föld vagy verő-fényesr", XIX, vagy árnyékos föld 5 mert á vetemények , és virágok kőzzúí, némellyek nemigen fzen védik a'Napfényt: hanem inkább az árnyékokat, ahol jobban tenyéfzenek: ugy-mint az Epery,Rofmaring, Majoran, Viola, Gyöngy iúrág,őícr némellyek pedig, ä Nap fúgáriban,gyönyör­ig ködnek?

Next

/
Oldalképek
Tartalom