Földessy Edina, Szűcs Alexandra, Wilhelm Gábor: Tabula 7/1 (Néprajzi Közlemények; Budapest, 2004)

SZILASSY ESZTER-ÁRENDÁS ZSUZSA: Migrációba zárva? Menekült gyermekek és menekülttáborok Magyarországon

otthonról hozott „természetes" kultúrája és a befogadó közeg új, „normatív" kulturális mintája kerül konfliktusba, hanem a hátrahagyott stabilitás és a menekülés által megha­tározott bizonytalanság is. A magyarországi menekülttáborokban élő gyermekek és a gyermekek biztonságát és foglalkoztatását biztosító tábori dolgozók viszonyának elemzése, illetve a tábori életről és a „menekültségről" szóló narratíváiknak az áttekintése egyfajta kettősségre derített fényt. A menekült gyermekek elbeszélései a mobilitásra és ezzel egyidejűleg a stabilitás­ra való törekvés jegyében fogalmazódnak meg, amikor a tábori és iskolai tapasztalataik és jövőbeli terveik bemutatásán keresztül értelmezik saját helyzetüket. Nagyfokú mobi­litási hajlandóságukkal egyfelől a „menekültség" rögzített, determinisztikus kategóriá­jából kívánnak kilépni (még akkor is, ha ez pillanatnyilag csak a menekülttáborhoz kötve lehetséges), másfelől a biztonságot keresik, és az integrációval együtt járó normalitást tűzik ki célul. A tábori dolgozók ezzel szemben (annak ellenére, hogy maguk is a meneküléssel együtt járó számkivetettség és hontalanság felszámolásáért küzdenek, és többek között a me­nekültek integrációján dolgoznak), a „menekültséget" mégis a többségi társadalom fo­galomrendszerén keresztül értelmezik, és azt alapvetően esszencializáit kategóriaként kezelik. A menekültekről és a menekült gyerekek beilleszkedéséről szóló elbeszéléseik­ben olyan hatalmi diskurzusokat alkalmaznak, melyeket a „Kelet" és „Nyugat" közötti civilizációs különbségek vélt evidenciája táplál. Ezzel a szemléletmóddal - miközben a magyar kultúrát is egyfajta kanonizált, statikus adottságnak tekintik - egyben felhatal­mazást nyernek a keleti, tehát „civilizálatlan" és „kulturálatlan" gyermekek „kiművelésé­re". „Kiművelésen" azonban elsősorban a „magyar kultúrára való nevelést" értik, és mobilitásról is csak addig beszélnek, amíg az idegen képes közeledni az őt befogadó több­ségi (és egyben nemzeti) kultúra felé. Az utóbbi törekvés számos logikai ellentmondása is sejteti, hogy a kitűzött feladat nem egyszerű, akár menekült, akár „tábori" oldalról nézzük. JEGYZETEK 1. A kutatást az OTKA (T 037940 számú) támogatásával végeztük. 2. Három menekülteket befogadó állomáson (Békéscsabán, Bicskén és Debrecenben), egy nyílt kö­zösségi szálláson (Nagykanizsán) és a budapesti Vöröskereszt Segítő Otthonban jártunk. A tábo­rokban résztvevő megfigyelést végeztünk, és interjúkat készítettünk táborigazgatókkal, szociális munkásokkal, nevelőkkel, valamint természetesen magukkal a menekült gyerekekkel és család­jukkal, ezenkívül részt vettünk a menekült gyerekeknek szervezett közösségi programokban és nyári táborokban. Emellett jártunk önkormányzatoknál, interjúkat készítettünk a menekült gyerekeket beiskolázó (és be nem iskolázó) igazgatókkal, a velük foglalkozó pedagógusokkal és nevelőkkel. Összesen húsz menekült gyermekeket fogadó iskolát és hat óvodát kerestünk fel. Az egyéni és csoportos interjúk nagy részét magnószalagon rögzítettük, a kötetlen beszél­getések mellett összesen 36 egyéni és hat csoportinterjút készítettünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom