S. Gémes Magda szerk.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1971 (In: Néprajzi Hírek – A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója 1. évfolyam 5-6. szám. Budapest, 1972)

BIBLIOGRÁFIA 109 A magyar néprajztudomány éves bibliográfiáiról A magyar néprajzi bibliográfia ügye hosszabb idő óta állt tudomány­szakunk érdeklődésének előterében. Az utóbbi időben Sándor István két kötetben tette közzé másfél évtized néprajzi munkáinak jegyzékét. (A ma­gyar néprajztudomány bibliográfiája. 1945—1954. Bp. 1965. és A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1955—1960. Bp. 1971.) Ezek anyaga bi­zonyos mértékig az Index Ethnographicus korábbi köteteiben már közzé­tett 1956., 1957., 1958., 1959. és 1960. évek éves bibliográfiáin alapult. Mint ismeretes, az Index Ethnographicus megjelentetése szünetel, és az 1961-es tárgyévtől kezdődően nem jelent meg a magyar néprajznak éves bibliog­ráfiája. Némileg pótolhatta ezt a Demos hasábjain megjelenő magyar nép­rajzi szakirodalmi annotáció, amely éppen az 1960-as esztendő óta folya­matosan lát napvilágot. Legújabban a SIEF és az UNESCO támogatásával, Robert Wildhaber professzor szerkesztésében megjelenő nemzetközi néprajzi bibliográfia már viszonylag régóta közli a magyar néprajz válogatott könyvészetét. Az 1960 utáni anyag hozzáférhető a következő kötetekben: Internationale Volkskundliche Bibliographie . . . für die Jahre 1961 und 1962 . . . Bonn. 1965; ... für die Jahre 1963 und 1964 . . . Bonn, 1966; ... für die Jahre 1965 und 1966 . . . Bonn, 1969; ... für die Jahre 1967 und 1968 . . . Bonn, 1970; ... für die Jahre 1969 und 1970 . . . Bonn, sajtó alatt. Az e vállalko­zással, és általában a magyar néprajzi bibliográfia problémáival részlete­sen foglalkozott a Volkskundliche Bibliographie . . . cikk az Ethnographia 77 (1966) 453—456. lapjain. A nemzetközi bibliográfia számára összegyűj­tött magyar anyag éves bibliográfia formájában való közzététele megkez­dődött az ELTE Folklore Tanszékének évkönyvében, itt a munka létrejöt­tének körülményeit tárgyaló bevezetővel együtt megjelent az 1963-as esz­tendő anyaga [Artes Populäres 1 (1970) 123—322], és a további esztendők anyaga az évkönyv következő köteteiben lesz hozzáférhető. Üj kezdeményezés volt, bár nem előzmény nélküli, hogy az Ethno­graphia 1966-tól kezdve „Üj könyvek és kiadványok" címmel negyedéves kurrens bibliográfiákat adott. Előbb Szél Katalin állította össze ezeket, többé-kevésbé azonos formában [az 1966. első negyedév anyaga Ethnogra-

Next

/
Oldalképek
Tartalom