Mikó Árpád szerk.: Pannonia Regia, Művészet a Dunántúlon 1000-1541 (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2006/4)

KATALÓGUS - IX. KÉSŐKÖZÉPKORI MINIATÚRA-FESTÉSZET ÉS RENESZÁNSZ KÖNYVKULTÚRA - Kódexek, nyomtatott könyvek

IX-14. lás Jeruzsálembe (f. 5 r )> az Utolsó va­csora (f. 6 V ), a Krisztus feltámadása (f. 8 r ), a Krisztus mennybemenetele (f. 8 V ) és a Szendélek eljövetele (f. 9 V ) kompo­zícióinak hátterében a korábbi iroda­lom Dürer 1509-1511 között készült Kis Passiójának hatását ismerte fel, s ennek keletkezési korát az Evangelista­rium keletkezési kora alsó határának is tekintette. A Dürer közelében keletke­zett Baseli imakönyv 1496-os metszetei és Schongauer egy metszete Berkovits szerint egy-egy figura megformálásá­hoz segítette a mestert, aki a felsorolta­kon kívül egyéb forrásokhoz is nyúlha­tott. A címlap két kis mezőjét a táblaké­pek faragott keretét idéző ornamenti­kával koronázza. A négyzet vagy tégla­lap formájú iniciálék tájképi vagy épü­letbelsőt utánzó környezete szinte tel­jesen elnyeli a balusztert idéző elemek­ből formált betűtörzset. A miniátor biztos kézzel rajzol és jól használja a 16. század eleji német festészet erőteljes, mély tónusú, kontrasztos színeit. Lap­szélei változatosak. Általában festetlen alapra helyezett későgótikus leveles­akanthuszos indákból állnak, amiben virágok, madarak bújnak meg. A törzs­motívumkincset olykor flamand és itá­liai reneszánsz elemek szövik át. Nem ritka a flamand mintára teljes egészé­ben szétszórt virágokból, gyümölcsök­ből készült lapszéldísz sem. Az itáliai reneszánsz hatása azokon a bordűrö­kön a legteljesebb, amelyeket kizárólag kandeláberek, vázák, levélfüzérek, put­tók, ékszerek, kövek, homokóra és egyéb motívumok töltenek ki. A késő­gótika mellett Dürer hatásának jelenlé­te és a lapszéldíszek eklektikája alapján Berkovits joggal kereste a pannonhalmi kódex mesterét a tiroli S. Stetner kör­nyezetében. A témaválasztáskor a feltételezett használó igényeit is szemmel tarthatta a miniátor. Jellemző például a rend ala­pítójának, a pannonhalmi monostor szent patrónusának a lehető legtöbb ábrázolása. Máté a f. l r-n, Márton ugyanitt, majd a f. 21 r-n és a 22 v-n szerepel. Márton először a világi társa­dalom előtt népszerű, szegényen segítő lovagszent, majd az egyházi igények­nek megfelelő attribútummal ellátott püspökszent. A könyvben helyet kap­tak a korszaknak a dogma szempontjá­ból fontos, illetve csupán népszerű té­mái, kultuszképei is. Ezek közé tartozik a trónoló Szentháromság (f. 10 v ), az Úrmutató (f. 1 l r ), a Mindenszentet be­vezető sacra conversationéxn emlékezte­tő négy koronás vértanú csoportja, akik közül az egyiket tours-i Szent Márton püspök alakja helyettesíti. A Proprium sanctorumox. a Kalászos Mária (f. ll r ) Magyarországon ritka, inkább a német női kolostorokban kedvelt alakja vezeti be. A szentek eddig ismertetett sorát az apostolfejedelmek, Keresztelő Szent János és Szent Mihály alakja teszi tel­jessé. A Forgách-kódex keretezett iniciá­léinak motívumkincse jórészt a 14-15. századi filigrános és tollrajzos betűkhöz nyúlik vissza. Az egyetlen, Krisztus feltámadásának szentelt figurális ini­ciálé (f. 39 r ) meglehetősen kezdetleges. A lapszéldísz akanthuszindái későgóti­kus eredetűek. Az itáliai reneszánszot idéző virágdísz egyikének (f. 37 r ) forrá­sa az Evangelistarium egyik lapja volt (f. 80­W. T. Rómer F. : A pesti kir. egyetem könyvtárában létező pannonhalmi latin codex. Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 3 (1863:2) 1-13.; Kuncze L. : A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend könyvtárainak története és jelen állapota. MKSzle 3 (1878) 172.; Budapest 1882, 291. sz.; PRT III, 87-94.; Berkovits I. : A Budapesti Egyetemi Könyvtár Pannonhalmi kódexe. MM 5 (1929) 181-196.; Budapest 1930, 159. sz.; Berkovits I. : A budapesti egyetemi könyvtár festett kéziratainak egy csoportja. MKSzle 40 (1931) 15-18.; Radó 1947, 54. sz.; Mezey 1961, No. 113.; Berkovits

Next

/
Oldalképek
Tartalom