Mikó Árpád szerk.: Pannonia Regia, Művészet a Dunántúlon 1000-1541 (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2006/4)

KATALÓGUS - IX. KÉSŐKÖZÉPKORI MINIATÚRA-FESTÉSZET ÉS RENESZÁNSZ KÖNYVKULTÚRA - Kódexek, nyomtatott könyvek

IX-14. Budapest 1882, 175. sz. ; Hoffman?! 1929, 180-181.; Berkovits 1948, 312-320.; Esztergom 1958, 14. sz.; Berkovits 1965, 260-262.; Radocsay 1965, 260-262.; .Racfó-Me?,2ey /975, No. 171.; Szendrei 1981, 32., C 15. sz., F 469. sz. ; Schallaburg 1982, Nr. 575.; ßa/o^Ä Í9S5, 136-138.; Csapodi 1983, 61.; Budapest 1985, 186. sz.; Bibi. Hung. 1185. sz.; Hoffmann-Wehli 1992, 283.; Graduale Strigoniense I-II. Kiad. Szendrei J. (Musicalia Danubiana 12.) Budapest 1993. Esztergom, Főszékesegyházi Könyv­tár, jelz. : MS I. la. IX-14. Evangelistarium A kötet az első rész 1511 körüli másolását és díszítését követően a rendeltetési helyén, a pannonhalmi benedekrendi főapátságban volt, ahol a kötet második, 1515-1516 között készült részének díszítéséhez felhasználták. A kötet 1786-ban, a rendház feloszlatásakor került jelenlegi őrzési helyére, pergamen, tempera, arany, 60 levél, 320 x 220 mm 1511-1516 között A kódex első (ff. 1-24.) része Evange­listarium, a második (ff. 25-60.) bene­dictiókat tartalmaz. A könyv eleje ere­detileg is a Szent Márton-apátság szá­mára készült, ezt bejegyzések bizonyít­ják (f. 15 r : „in Natali scti patris nostri Benedicti" és f. 22 r : „In festivitate scti Martini Patroni huis loci." A második rész másolója Losonczi Forgách Pál pannonhalmi bencés szerzetes volt, aki két bejegyzés alapján a főapátságban, a főapát megbízásából másolta a rendház számára szükséges áldásformulákat és a szerzetesi fogadalomtétel pannonhal­mi formuláját (f. 55 v : „Finis, per ma­nus fratris Pauli nati Thome forgach de losonch in die scolastice virginis. anno d. 1.5. 16." és f. 60 v : „Anno domini M. Q. quintodecimo per manus fratris pauli professi huius monasterii s Mar­tinni nati Thoma forgach de Losoncz, sub reverendo matheo Abbate dicti Monasterii in Tholna nato est scrip­tum Laus deo cum tota celesti curia sacro die animarum anno S die sabba­ti.") A kolligátum két darabja Tolnai Máté főapát (1500-1535) a rendi refor­mot liturgikus könyvek megírásával és kinyomattatásával is segítő munkájá­nak része lehet. A kéziratos forma, a díszítettség a főapáti használat igényeit tükrözheti. A kolligátum két része funkcionálisan és díszítés szempontjá­ból is összekapcsolódik, ezért joggal feltételezhető, hogy már a mai, 18. századi, préselt papírtáblás, arany nyomású bőrkötés előtt is egy kötetet alkotott. Az Evangelistarium írása gótikus, arany és vörös címfeliratok, incipi­tek, vörös és kék iniciálék és végül figurális (22) és ornamentális (4) ini­ciálék, bordűrök díszítik. A második rész humanista írású. Rubrika, vörös és kék iniciálék, sárga vonallal áthú­zott betűk, valamint egy figurális, hét ornamentális és számos egyszerű iniciálé, valamint hét lapszéldísz élénkíti. Az Evangelistariumot reprezentatív kezdőoldal vezeti be. Ennek alsó szegé­lyén Szent Máté - a főapát patrónusa - mellett a monostor oltalmazója, Szent Márton jelenik meg. A közéjük helyezett címer - kék tárcsapajzson két kéz arany leveles nyitott koronát tart ­tulajdonosa jelenleg ismeretlen. Tol­naié, gyűrűspecsétje ismeretében, nem lehet. A Proprium de tempore és a Pro­prium sanctorum illusztrációinak kivá­lasztásában, megkomponálásában és a figurák jó részének megalkotásában a kortárs német művészet segítette a fes­tőt. A Jézus születése (f. l r ), a Bevonu-

Next

/
Oldalképek
Tartalom