Mikó Árpád szerk.: Pannonia Regia, Művészet a Dunántúlon 1000-1541 (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2006/4)

KATALÓGUS - IX. KÉSŐKÖZÉPKORI MINIATÚRA-FESTÉSZET ÉS RENESZÁNSZ KÖNYVKULTÚRA - Kódexek, nyomtatott könyvek

duale megrendelőjét Erdődy Simon­ban látta, s a kódex befejezetlenségét a mohácsi vésszel hozta összefüggésbe (Csapodi 1983, 60-61.; v.o. Csapodi 1985, K479. - T 44.; Bibi. Hung. 213, 1185. sz.). A probléma, úgy tetszik, nem megoldott. Az összefüggés a zág­rábi püspökséggel kétségtelen, s nyil­vánvaló, hogy az RK 354. jelzetű Erdő­dy-missale és a Graduale nem szemlél­hetők egymástól függetlenül. A festő ­pontosabban a műhely - azonos, annak bizonyítása viszont, hogy a megrendelő különböző, meglehetős nehézségekbe ütközik. A Zágrábban őrzött Erdődy-missa­lét György topuszkói apát rendelte meg s kezdte díszíttetni egy Zágrábban működő, gótikus iskolázottságú mes­terrel, a miniálás azonban az apát halá­lával (1498) befejezetlenül maradt. A kódex, 1502-ben, a székesegyház ja­vai között így szerepel: „Item unum missale in asseribus non ligatum, non completum per condam dominum Georgium suffraganeum ecclesie legatum" (Tkalcic 1905, 187.; Mikó 1984, 192.; Hoffmann-Wehli 1992, 265.). Ezt a kötetet fejeztette be valaki a Bakócz-famíliából : vagy Erdődy Si­mon, akit 1519-ben tett meg püspök­nek Bakócz Tamás, vagy Erdődy Já­nos, akit 1514-ben ültetett a zágrábi püspöki székbe, s akit azután - állí­tólag alkalmatlansága miatt - 1518­ban lemondatott. Esztergomban ugyancsak ők jöhetnének szóba, első­sorban Erdődy János, aki 1518-ig az esztergomi nagypréposti széket is betöltötte. Nagy kár, hogy ő még a Bakócz-klánon belül is különösen rossz hírű figura, s nehezen képzel­hető el, mint szerkönyvek megrende­lője (Kollányi 1900, 122-123.; Bónis 1971, 319-320, 327, 337.). A miniá­lás megrendelőjére vonatkozó vala­mennyi elméletnek van gyenge pont­ja. A zágrábi Erdődy-missale festésének terminus post quemje legfeljebb 1510 le­het (de inkább 1514); a címereslevelek idézett csoportját 1514 és 1525 között állították ki. A Graduale miniatúráit ­jelenlegi ismereteink szerint - nem le­het ennél egy-másfél évtizeddel ko­rábbra, 1500 körűire datálni. A kötés archaikus volta elgondolkodtató, de nem érzem kényszerítő erejűnek: igaz ugyan, hogy Budán vagy Esztergom­ban a 16. század húszas éveiben már a reneszánsz kötések voltak divatban, azonban a Graduale kötésének bélyeg­zőihez 1500 körüli budai analógia sincs, sőt ma még semmilyen analógia sincs. A Graduale, legyen mégoly rep­rezentatív zenei összefoglalása is az esztergomi középkori hagyománynak, a használat, vagy legalábbis a tartós használat semmilyen nyomát nem mu­tatja. Anyagi értéke viszont mindig nagy volt. Az esztergomi egyház kincs­tárába nem kerülhetett, mert ott csak egy drágakövekkel ékes ötvösművű kö­tésben lévő, „igen régi" Evangelistari­umot tartottak; a kincstár menekítésé­nek történetéről, állományáról a Mo­hács utáni időkből elég sok adatunk van (v.o.: Mikó 1993). A könyvtár, a könyvek sorsát ugyan nem ismerjük, de ma csak alig néhány kötetet lehet bizto­san kapcsolatba hozni a középkori esz­tergomi egyházzal (v.o.: Körmendy 1991, 26-27.). A Bakócz Graduale problémáit továbbra sem érzem megol­dottnak. M. Á. Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés későgótikus stílusú díszítéssel. A két köteten mindössze háromféle minta van: rutainda és virágtő bélyegző, to­vábbá rozettás, pálcán áthurkolódó in­da görgető. Az elő- és háttábla felépíté­se kissé eltér egymástól. Mindkét kötet esetében az előtábla középmezőjét füg­gőleges sávok tagolják, a háttábláét pe­dig egymást metsző átlós vonalak oszt­ják számtalan rombuszra. Az első kötet előtábláján, a középmező függőleges sávjaiban gótikus rutaindák, a közép­mező alatt és fölött virágtövek sorakoz­nak. A háttáblán a középmezőt körül­vevő keretben láthatók a rutaindák. E kötést díszítő motívumok igen elter­jedtek voltak a 15. sz. végén Dél­Német- és Dél-Lengyelországban, a Felvidéken és Alsó-Ausztriában. Ma­gyarországon is használták, de a 16. század elején az itáliai reneszánsz hatá­sára kialakult magyar sajátosságokkal kevert ún. olasz-magyar reneszász stí­lusnak megfelelően díszítették Eszter­gomban és Budán a kötéstáblákat, és nem ebben a „divatjamúlt" gótikus stí­lusban. Ha a két hatalmas kötetet az esztergomi provinciában készítették, bekötés céljából sem vitték el onnan máshová. A kötés egyébként egyáltalán nem „pompás", kifejezetten egyszerű, használati kötés. R. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom