Mikó Árpád szerk.: Pannonia Regia, Művészet a Dunántúlon 1000-1541 (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2006/4)

KATALÓGUS - IX. KÉSŐKÖZÉPKORI MINIATÚRA-FESTÉSZET ÉS RENESZÁNSZ KÖNYVKULTÚRA - Kódexek, nyomtatott könyvek

ket, hasonló sikerrel (Graduale Strigo­niense id. kiad. 15-16.). Az az impresz­szió, hogy ez a hatalmas mű egyetlen lendülettel kezdődött s maradt befeje­zetlenül, nehezen feledhető. Kétségkívül ugyanebben a műhely­ben készült s az 1510 utáni évtizedre datálható a zágrábi székesegyház kincs­tárában őrzött, RK 354. jelzetű Missale (György topuszkói apát által megkez­dett, s 1498-ban félbemaradt) díszíté­sének folytatása is (Hoffmann 1929, 147-152, 179-180.). A miniátor és mű­helye minden bizonnyal Budán műkö­dött, nevét azonban nem ismerjük. A kutatás a zágrábi kódex egyik lapján látható jelzése alapján a Bakócz-monog­rammista szükségnévvel látta el. Kap­csolatba hozták már többször is e mo­nogrammot a Budán is megfordult dal­mát születésű Giulio Clovióval (Clo­vic), sőt, a horvát kutatás az RK 354. jelzetű Erdődy-missalét változatlanul Clovio művének tekinti (Zagreb 1964, 20., Nr. 47.; Zagreb 1983, 212, 225., Nr. 19 K.). Clovio szerzőségét már Hoffmann Edith (1929) majd Balogh Jolán (Balogh 1943, 142/60.) cáfolta. A horvát állásponthoz leginkább köze­lítő Berkovits sem magában a Bakócz­monogrammistában, hanem annak munkáját az Erdődy-missaléban to­vábbfolytató, tájképeket festő kézben ismerte fel - a horvát szakirodalomra hivatkozva - Clovio kezét. Balogh Jo­lán 1983-ban írott tanulmányában is­mét kizárta mind a Bakócz-graduale, mind az Erdődy-missale festői közül Cloviót, neki attribuálva viszont az Új­lak városának jogkönyvében (1525. XII. 13.) látható miniatúrákat, ame­lyek 1526-ban Budán kellett készülje­nek. Legutóbb az 1985-ben megrende­zett budapesti kódex-kiállítás kataló­gusában kísértett Clovio, mint a Gra­duale mestere. A festés megrendelőjét illetően a ha­zai kutatás véleménye megoszlik. A problémát a címer okozza: a több helyen is látható Bakócz-Erdődy cí­mert infula koronázza, Bakócz Tamás azonban 1497-től esztergomi érsek, 1500-tól pedig bíboros volt, s méltósá­gának jelvényei (az érseki kereszt és a bíbornoki kalap) címerein rendre meg­jelennek. Felmerült, hogy a Graduale esetleg csak 1500 előtt készült (Radó­Mezey 1973, No. 171, a korábbi vonat­kozó szakirodalommal). Hoffmann Edith szerint maga Bakócz rendelte meg az Erdődy-missale befejezésével együtt (1510-től, Szegedi Lukács halá­lától 1521-ig ő vitte a zágrábi püspök­ség ügyeit, bár közben két unokaöccsét, Jánost és Simont is püspökké tette: Hoffmann 1929, 179. skk.); Berkovits Ilona úgy vélte, hogy mindkét kódex Erdődy Simon zágrábi püspök számára készült (Berkovits 1948, 314.; Berko­vits 1965, 83-86.), Balogh Jolán koráb­ban úgy gondolta, hogy Bakócz Tamás rendelte meg a Bakócz-kápolna számá­ra, de halála miatt befejezetlenül ma­radt, s a festő munkáját Erdődy Simon számára folytatta (Balogh 1955, 10, 49/ 20.); utóbb pedig felvetette, hogy a Gradualét nem Bakócz, hanem Erdődy Simon rendelte meg a Bakócz-kápolna számára, mintegy a zágrábi püspöki stallumot, amelyhez az érsek nagybácsi juttatta, honorálandó. E feltevés egy­szerre magyarázza meg a püspöki cí­mert (donátor-címer) és a tartalom esz­tergomi vonatkozásait (nem téve kü­lönbséget írás és festés megrendelése között, vagyis 1520-1521 közé datálva az egészet). E feltevés-sor fontos ele­me, a címlap Annunciatio-miniatúrája azonban nem a Bakócz-kápolna titulu­sára vonatkozik. Csapodi Csaba a Gra-

Next

/
Oldalképek
Tartalom