Mikó Árpád szerk.: Pannonia Regia, Művészet a Dunántúlon 1000-1541 (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2006/4)

KATALÓGUS - IX. KÉSŐKÖZÉPKORI MINIATÚRA-FESTÉSZET ÉS RENESZÁNSZ KÖNYVKULTÚRA - Kódexek, nyomtatott könyvek

IX-13. leveleinek színe és visszája túlnyomó­részt a készültségnek ugyanabban a fá­zisában van; a kódexet kötetlen álla­potban miniálták. A díszítés szerves egységet alkot a liturgikus renddel. Nagyméretű, széles (a mindenütt hét soros kottát öt rövi­debb sorra szűkítő) festett keretdíszt az első kötetben csak az egyházi évet (s a Gradualét) nyitó lapra, Advent első va­sárnapjára (f. l r ) és Húsvétvasárnapra (f. 139 r ), a második kötetben pedig Szent Adalbert ünnepéhez (f. 60 v ) ter­veztek. Ezeken a lapokon az iniciálék nagyobb méretűek, szintúgy más jeles alkalmakhoz - Karácsony napján az éj­féli miséhez (f. 8 V ), a hajnali miséhez (f. 10 r ) és az ünnepi miséhez (f. ll v ) ­készült, illetve tervezett díszes lapo­kon. A f. 8 V és a f. 1 l v hét soros kottáját festett lapszéldísz veszi körül, a f. 10 r-n a L(ux) iniciálénak csak az előrajza ké­szült el, a lapszéldísznek nincs nyoma, de valószínűleg tervezték. Nagyobb ini­ciálét szántak a Vízkereszt utáni első va­sárnaphoz (f. 15 r : In iniciálé, előrajz), Hetvenedvasárnaphoz (f. 20 v : Circum­dederunt iniciálé a betűtest előrajzával, virágos keretdísz, előrajzban), Hamva­zószerdához (f. 27 v : az [E]xaudi iniciálé helye üres), Nagyböjt első vasárnapjá­hoz (f. 34 r : [I]nvocavit), Virágvasárna­pon a barkaszentelés szertartásához (f. 93 v : [C]ollegerunt) és a szentmiséhez (f. 99 v : [D]omine), a Húsvét utáni első vasárnaphoz (f. 151 v : [OJasi), Áldozó­csütörtökhöz (f. 162 r : [U]iri), Pün­kösdvasárnaphoz (f. 165 r : [SJpiritus), Szentháromság vasárnapjához (f. 171 v : [Bjenedicta), Úrnapjához (f. 173 v : [C]ibavit) valamint a nyár első va­sárnapjához (f. 175 v : [Djomine). A második kötetben - a teljesség igénye nélkül sorolva - Szent István proto­mártír (f. 21 r ), Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok (f. 64 v ), Szent Mihály arkangyal ünnepéhez (f. 113 v ), Vízke­reszthez (f. 3L) valamint a nagy Mária­ünnepekhez terveztek nagyobb méretű iniciálét. Mivel a Gyümölcsoltó Bol­dogasszony ünnepéhez (f. 52 v ) szánt lap semmiben sem különbözik a többi Mária-ünnepétől, Szent Adalbert ün­nepe viszont rendkívül kiemelt díszt kapott volna, el kell vetnünk azt a felté­telezést, hogy a Gradualét valaha is a Bakócz-kápolna szerkönyvei közé szánták. Az első kötet első lapjának An­gyali üdvözlet-ábrázolása Advent, az Úr jövet idejének első vasárnapját dí­szíti, s aligha több, mint ikonográfiái allúzió az Úr eljövetelére. Ilyenként nem áll egyedül, Mátyás király Brüsz­szelben őrzött Missaléjának ugyanezen a lapján is ott van, és más missalékban, gradualékban is. Legutóbb a zenetörténetírás elemez­te a Gradualét, s megállapította, hogy zenei anyaga, liturgiái sajátosságai egy­aránt Esztergomhoz kötik, sőt - a má­sodik kötet Szent Adalbert ünnepéhez tervezett nagyméretű miniatúra-dísze alapján - magához a Szent Adalbert­székesegyházhoz kapcsolják. Szendrei Janka - aki a Gradualét mintaszerűen ki is adta (1993) - a nagy gyakorlatú hazai íróműhelyben készült kódexet 1500 körűire datálta. A művészettörté­netírás ezzel szemben a kódex miniatú­ráinak készítését az 1510-es évek előtt nehezen tudná elképzelni. A Graduale festőjének kezenyomát Hoffmann Edith ismerte föl néhány Ja­gello-kori, Budán keltezett armális mi­niatúra-díszén. Tizenhat címeresleve­let sorolt fel; a legkorábbi, Paulik Ber­talan armálisa 1514. január 4-én, a leg­későbbi, a Forgách-családé 1525. má­jus 27-én kelt {Hoffmann 1925, 47-51.; Hoffmann 1929, 181-182.). A miniátor (s műhelye) munkásságával Hoffmann Edith után többször is foglalkozott a művészettörténetírás : Wolf Rózsi (1928), Berkovits Ilona (1965), Rado­csay Dénes (1965-1966) és Balogh Jo­lán elemezte több-kevesebb részletes­séggel az e körhöz tartozó miniatúrá­kat. Radocsay és Balogh Jolán is kísér­letet tett a „főmester" és műhelye oeuvre-jének összeállítására, illetve szétválasztására különböző kezek sze­rint, de kettejük sokban eltérő minu­ciózus osztályozása sem változtatta meg Hoffmann felismerésének lénye­gét. Legutóbb Török Gyöngyi próbál­ta szétválogatni a Gradualét festő keze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom