Mikó Árpád szerk.: Pannonia Regia, Művészet a Dunántúlon 1000-1541 (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2006/4)

KATALÓGUS - IX. KÉSŐKÖZÉPKORI MINIATÚRA-FESTÉSZET ÉS RENESZÁNSZ KÖNYVKULTÚRA - Kódexek, nyomtatott könyvek

pergamen, 202 levél, 770 x 660 mm Kötése fatáblás barna bőr, vaknyomással, vasveretekkel (az első kötet kötéstáblájának mérete: 808 x 607 mm). Többször restaurálták és újra fűzték. Közép- és sarokvereteit feltehetően a múlt században pótolták a második kötet veretei alapján. A Graduale írását a zenetörténeti kutatás a 15. és a 16. század fordulójára teszi, miniatúradísze azonban nem tehető korábbra az 1510-es esztendőknél. 1557-ben Oláh Miklós számára tovább dolgoztak rajta. A kötés - stílusa alapján - a 15-16. század fordulójára tehető, vagyis az ajándékozás időpontjánál körülbelül fél évszázaddal korábbra. A monumentális díszkódex (itt ki nem állított párjával, a második kötettel együtt) valóságos problémahalmazt rejt magában, jóllehet terjedelmes szakirodalma immár több, mint évszá­zados. A két kötet a mise énekeit tartal­mazza, s dallamvariánsai, tartalma alapján az esztergomi rítus középkor­végi, nagy összefoglalásának tekinthe­tő. A kódex-párt ma is Esztergomban őrzik, a Főszékesegyházi Könyvtárban, problémákat rejt magában azonban odakerülése, festett díszének befejezet­lensége, a benne szereplő Bakócz­Erdődy-címer, valamint datálása is. A Graduale első lapja rendkívül gaz­dagon díszített. A lapra - a keret-deko­ráció szélessége miatt - csak öt sornyi kotta fért el (a többi lapon hét) ; a hang­jegyeket s a szöveg betűit is aranyoz­ták; az alap kék színű. A miniatúrák alkotta keretet vékony aranyfüst csík szegélyezi s osztja négyszögű mezőkre. Fölül, vörös alapra festett virágos in­dák között középen, négykaréjos keret­ben a kiterjesztett karú Atyaisten ; a lap mindkét oldalán egy-egy vázákból, vi­rágokból emelt építmény, játszadozó puttókkal, középütt egy-egy kerek me­zőben az Angyali üdvözlet jelenete ket­tébontva: balra Gábor arkangyal, jobbra Mária. Az alsó mezőben, virág­indák között két angyal tartja a Bakócz­Erdődy-címert (kék mezőben arany félkeréken emelkedő szarvas) s emel föléje infulát. A jobb oldalon álló épít­mény tövében két puttó tart egy-egy méltóságjelvény nélküli Bakócz-Erdö­dy címert. Az A(d te levavi) iniciáléban Dávid király térdel, mögötte hatalma­san kitáruló hegyes táj panorámája lát­szik. A Gradualénak ez az egyetlen tel­jesen elkészült díszlapja. Másféleképp keretezett díszes lapokat is terveztek eredetileg, hét sornyi kottát körülvevő IX-13. díszítéssel, ezekből azonban csak há­rom készült el félig-meddig: a f. 8 V , nagyméretű, a Szentháromságot ábrá­zoló iniciáléval (Dominum), a lapot szabadon kanyargó, virágos indák ve­szik körül; a f. ll v , amelyen az egész lapot összefüggő, arany szegéllyel ösz­szefogott keret öleli körül, részben fi­gurális díszű, részben üresen maradt medalionokkal, a nagyméretű iniciálé (Puer) csak érzékenyen előrajzban van meg (Krisztus születése); a f. 20 v , amely a f. 8 V díszítés-rendjét ismétli, de az indákról jórészt már az aláfestés is hiányzik, alul, az infulás címernek csak rajza készült el, a nagy iniciálénak (Cir­cumdederunt) csak a betűtörzsét raj­zolták meg. A reprezentatív díszkódex iniciáléi kétféle méretűek, a nagyobbak (általá­ban 100-120x80-100 mm) közül alig néhány készült el (f. l r Ad te, f. 8 V Dominum), a kisebbek közül sok telje­sen elkészült (a f. 81 v-ig), soknak csak aláfestése van meg (f. 137 r-ig), soknak pedig csak a rajza (f. 189 v-ig). A kiseb­bek zöme ornamentális díszű, de akad közöttük elvétve figurális is, s a f. 12 r U(iderunt) iniciáléjában a méltóságjel­vény nélküli kicsiny Bakócz-Erdődy címert egy sárkány tartja. Általában el­mondható, hogy a kötetnek csak a leg­eleje készült el, s már a f. 5 v-n üresen maradt a lapszéldísz indái közé zárt medalion, majd egyre hiányosabbak a festett díszek; a f. ll r-n az [A]lleluya (kalligrafikus) iniciálénak üres a helye. Mindazonáltal a kódexnek csaknem a végéig megvannak - ha mindegyre fo­gyóban is - a miniálás nyomai, s tekint­ve a hatalmas méreteket, a munka (be­fej ezetlensége ellenére is) hosszabb időre lekötötte a műhely tevékenysé­gét. Figyelemre méltó, hogy a kódex

Next

/
Oldalképek
Tartalom