Mikó Árpád – Sinkó Katalin szerk.: Történelem-Kép, Szemelvények múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2000/3)

KATALÓGUS - V. Regnum Marianum

sú fülke látható, amelyben felfüggesztett, arannyal hím­zett, finoman ráncolódó lila függöny előtt lebeg a címer­pajzs. Alatta kartusban csatajelenet látszik, kétoldalt fel­halmozott trófeákkal; a fülke két oldalán egy-egy szent király áll. A heraldikai jobb oldalon Szent István alakja kékkel-ezüsttel-arannyal festett páncélban, ékkőszegé­lyes lila fegyverszoknyában, ugyancsak ékkőszegélyes, vörös bélésű, arannyal hímzett vörös palástban; jobbjá­ban jogart, baljában országalmát tart. Haja és szakálla hosszú és ősz; fején vörös bélésű, zárt korona. Fölötte az aranygyapjas rend láncával körülvett, koronás biro­dalmi címer. A heraldikai bal oldalon Szent László ki­rály áll, kék-ezüst, arannyal szegett páncélban; jobbjá­ban hosszú nyelű bárd, baljában országalma. Hosszú, ősz szakálla és haja van, fején zárt korona. Fölötte a ma­gyar címer (a vágásokkal és a kettős kereszttel). Az ív záradékán Ausztria címere a főhercegi kalpaggal. A fül­ke alján, az előtérben fegyverek hevernek (vért, sisak, pallos, pajzs, ágyú, stb.). A zöld keretű, lapos kartusban mozgalmas csatajelenet: heraldikailag jobbról kétfejű sasos zászló alatt nyomuló, páncélos keresztény sereg, balról zöld, félholdas zászló alatt rohamozó török sereg csap össze egymással. Ezen a kartuson nyugszik a cí­merpajzs. Thurzó György a címerbővítés (1607) idején az ország nádora volt, méghozzá protestáns, lutheránus nádora, akinek címereslevelén ezért is kap különös hangsúlyt a magyar szent királyok ábrázolása. Szent István is, Szent László is régtől fogva az ország védelmezői és egyben jelképei is voltak, méltán kerültek a Magyar Királyság nádorának armálisára. Mindkettejük megjelenése, attri­bútumaik a középkorban kialakult, hagyományos iko­nográfiájukat követik; az ornamentika viszont - példá­ul a rollwerk kartus - modern. Különös, hogy Szent Ist­ván feje fölött a birodalmi címer kapott helyet, ugyan­az, amely Pekh Lipót armálisán (V-12) Szent Lipót fö­lött függött. A Habsburg Birodalom és a Magyar Király­ság egyszerre van jelen itt; a miniatűr csataképen pedig a keresztény sereg éppen a birodalmi zászló alatt küzd a törökkel. A címereslevél szövege itt sem tér ki a keret­dekorációra, vagyis a szent királyokra sem, jóllehet szo­katlanul bőbeszédű: a címerábrák közül az egyszarvú­nak és a rózsának, valamint a szívpajzsra helyezett bi­rodalmi sasnak szimbolikus jelentését is megadja. Esze­rint az egyszarvú (monoceros) az ingeniumra, az asperitasra valamint fortitudóra utal; a jó illatú rózsa az élet tisztaságát és az erkölcsök teljességét jelképezi (vi­tae candor, morum integritás). A kétfejű sas, a Szent Római Birodalom insignéje, a madarak királya, speciális uralkodói kegyből került a pajzsra, és az oklevél hangsúlyozza, hogy a Kárpátok­ban is ott él a sas. Szűk körnek, de világosan szólt az armális képe: Thurzó György nádor a Magyar Király­ság hagyományait és a Német-római Birodalomhoz tar­tozást egyaránt magáénak vallotta. A gondolat, a ma­gyar szent királyok reprezentatív, méghozzá világi össze­függésben játszott reprezentatív szerepének igénye, úgy tetszik, már a 16. század végén megjelent a királyi ud­varban. Az oklevél kitűnő miniátora biztosan II. Rudolf mű­vészeinek köréhez tartozott; a Prágában kiállított armá­list ott is kellett díszítsék. Hihetetlenül igényes, kvalitá­sos munka; a rajz végtelenül finom, a festés gracilis; Szent László páncélján még a fülkét lezáró lila függöny reflexfényei is visszatükröződnek. Különösen az ecset­arany használata vall virtuóz miniátorra: a mustraként mindent elborító, finom aranyos háló és a csillogó élfények együttesen rajzolják meg a figurák, a címer és a tér plaszticitását. A festőt - bár a miniatúra sajnos nem szignált - remélhetőleg egyszer még azonosítani lehet. M. Á. SZENDREI 1891, 385, 408; GALAVICS 1986, 60,142/128, 8. színes kép V-14. Foky Imre címereslevele II. Ferdinánd, Bécs, 1623. november 18. Tempera, arany, pergamen, 575 * 674 mm; függőpecsétje elve­szett 1896-ban került a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának le­véltárába (az iratot kísérő eredeti, kék papírpalliumon: „MNM Könyvtára Levélt. Növedéknapló 1896. év, 27. sz."). Budapest, Magyar Országos Levéltár, R 64,1623. november 18. Címerleírás: Az álló, csücsköstalpú tárcsapajzs kék me­zejében vörös (jobb)haránt pólya, csőrében olajágat tar­tó, repülő, vörössel vértezett fehér galambbal megrak­va; a pajzs felső és alsó részében egy-egy természetes színű leopárd, kioltott vörös nyelvvel a pajzs alját, illet­ve a pólya szélét érintve jobbra lépő helyzetben. A paj­zson jobbra forduló, nyitott sisak koronával. Sisakdísz: két - arany-kék, ill. ezüst-vörös - szarv között a pólyán ábrázolt galamb a koronán állva, repülni készülő hely­zetben, csőrében a zöld olajággal. Takaró: vörös-ezüst, kék-arany. Ny. S. É. Az oklevél szövegtükrének heraldikai jobb felső sarká­ban áll a címerkép. Ecsetarany szalag keretezi, amelyet fölül és alul zöld (porcdíszre emlékeztető) voluták vál­tanak fel. Az alsó volután emelkedő emelvényen áll a címerpajzs, körülötte hadi trófeák és hadi zeneszerszá­mok (musica bellica). Hátul szürke pillérek keretezte, halványkék hátterű fülke; homlokívének záradékán na­rancsszínű és zöld kartusban a birodalmi címer. A kar­tus alja és a fölötte lévő voluták között gyümölcsfüzé­rek függnek. A heraldikai jobb oldali pillér előtt áll Szent István király, aranyos brokátból szabott, zsinóros men­tében, sárga csizmában; vállára hermelin bélésű püspök­lila palást borul. Jobbjában jogart, baljában országalmát tart. Arcát kivakarták a képből (Ferdinándét is megsér­tették), a rongálás szándékosságát bizonyítja, hogy a mi­niatúra felülete egyébként szinte mindenütt ép. A má­sik oldalon II. Ferdinánd király áll, páncélban, zöld ba­bérkoszorúval a fején. Jobbjában ő is jogart, baljában or-

Next

/
Oldalképek
Tartalom