Király Erzsébet - Jávor Anna szerk.: A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 1997-2001, Művészettörténeti tanulmányok Sinkó Katalin köszöntésére (MNG Budapest, 2002)

TANULMÁNYOK / STUDIES - SZATMÁRI Gizella: Stróbl Alajos, „a romantika utolsó lovagja"

találkozott nem egyszer a Boroszlóból származó Borbálával, a későbbi Corvin János anyjával (mindezt Corvin János „Liptó hercege" címe alátámasztani látszik...). Szülőföldi eredetmíto­szát keresve - a megteremtésükhöz kissé saját maga is hozzá­járult - az elmúlt évszázadokra utaló mondák szemében való­sággá váltak és helyét is ezek világában kereste. Romantikus historizmusát a korszellem is támogatta, egyéni adottságai és tulajdonságai még inkább elősegítették ezek kibontakozását. Az őrtüzi kastély létrehozása már önmagában is a hagyo­mányteremtés körébe sorolható tett volt. Korábban már próbálko­zott „várúrrá" lenni: 1897-ben a liptóújvári Balassa-várat szerette volna megvásárolni „a szobrászok számára nyári tartózkodási helyül és műtermeknek", s felajánlotta, hogy a várban felállíta­nák Balassi Bálint emlékszobrát. A költő ugyanis itt, a családi birtokon töltötte gyermekkorát s szinte egész életén keresztül különböző - eredménytelen - birtokpereket folytatott ennek visz­szaszerzésére. A vadregényes fekvésű, középkori lovagvár tágas termekkel, erkéllyel, tornyokkal és kazamatákkal ez időben elha­gyott börtönépület volt. Stróbl Erdély Sándor igazságügy-minisz­tert kereste meg beadványával, kérése azonban nem teljesülte Őrtűz megvásárlására és felépítésére - mégpedig művészte­lep céljára - már 1890-ben tett lépéseket, legalábbis a Vasárnapi Újság szerint, amely azt is tudni véli, hogy az ötlet első megfo­galmazója Zichy Géza gróf volt, akinek portréját még az 1880-as évek végén Stróbl éppen Otátrafüreden mintázta meg. 6 A megva­lósítás hosszú időbe telt. A munka a századelőn indult meg, a ter­veket építészbarátai: Gerster Kálmán és Alpár Ignác készítették. Alpárnak a millenniumi kiállítás történelmi főcsoportja számára tervezett épülete (a mai Vajdahunyadvár) nagy hatást gyako­rolhatott rá, de motiválhatta az is, hogy 1899-ben a Műcsarnok folyóirat hasábjain körkérdést intéztek a művészekhez: mi legyen a nemrég bezárt millenniumi kiállítás történelmi főcsoportjának épületeivel? Stróbl fejében már ekkor megszületett a mestersé­ges romok építésének a romantikában gyökerező gondolata (ezt /. Az őrtüzi tanya modellje, 1905. Fénykép, Stróbl Alajosné Kratochwill Alojzia felvétele később az epreskerti ún. Hunyadi-kápolna esetében tudja meg­valósítani). „Tartsák meg a »Vajdahunyad várát« (a városligetit) rom­nak - javasolta -, egy vagy két tornyot kellene még felépíteni, bástyafalakkal, téglából és malterbői. Egy elhagyott romantikus várudvart kell építeni, ahol dúsgazdagon tenyészik a repkény meg a fauna. Mi, szobrászok aztán domborművekkel és szob­rokkal díszítenők fel az udvart." Végül Örtüzön kerülhetett sor az (eredeti) vajdahunyadi várkastélyt idéző háromemeletes (!), támpillérekkel körülvett torony felépítésére, amely magában foglalt két műtermet, és nem utolsó sorban a jelmeztárat s a régi, ill. a modern fegyve­rek gyűjteményét. A torony az egykori szülőházhoz folyosóval csatlakozott. A támpillérekre szobrokat helyezett, pl. a reimsi székesegyház egyik királyszobrának színes replikáját, a torony­ba beépítette a bautzeni Mátyás-emlék másolatát. Ugyancsak ide került Mátyás színes hollós címere, Királylehota község címere, Fraknói Vilmos már említett színes pirogránit szobra, Dobó István síremlékének másolata, valamint - a ház urára tör­ténő utalással - egy ugyancsak színes művészcímer. Valahol a belső térben elhelyezte Mátyás és Beatrix közismert 15. századi domborműves profil-arcképének másolatát is. A kastély kertjé­be zászlórudat állított (fenyőszálból), amelyre ha megérkezik, ünnepélyes keretek között, trombitaszóval felvonják a három­pajzsos müvészcímeres zászlót. 7 Markó Miklós a Vasárnapi Újságban a - nagybányai, kecskeméti és budapesti Százados úti nyomában - negyedik magyarországi művésztelepként ünnepli az 1910-ben végre elkészült őrtüzi kastélyt, mivel - úgy tudja - „a mestert... azon elv vezérelte, hogy idővel a telepet az állam vegye át, és a ké­sőbbi müvésznemzedék ingyenesen használhassa, pihenésre és újabb benyomások gyűjtésére". 8 A köztudatban valószínűleg keveredtek a liptóújvári vár felhasználására vonatkozó tervek e kastélyéival, mert az őrtüzi kastély családi fészeknek épült s az is maradt (a második műtermet Stróbl festőművész húga, Zsófia használta). A kastély a világháborús események során „kül­földre" került, a 40-es években egy ideig családi üzemeltetésű panzióként működött. Ma is üdülő, a falán egy kis kétnyelvű emléktábla megörökítette az egykori tulajdonos nevét. A millenniumi gondolat, a nemzeti hagyományok felélesz­tése és számbavétele ösztönözhették Stróblt - a fentiekben leírt kultikus jellegű gondolatokon kívül - arra, hogy a budai Várpalota átépítésén és bővítésén munkálkodó Hauszmann Alajosnál kieszközölje egy Mátyás királlyal kapcsolatos te­matikus kútszobor felállítását. Ybl Ervin úgy tudja, hogy a kút megépítése Hauszmann ötlete volt, kompozícióját pedig egy bi­zonyos párizsi szökőkút, a Fontaine St. Michel sugallta. 9 Stróbl Mihály már említett visszaemlékezései egy zugligeti kirándu­lást örökítenek meg, amelyen a Normafa és a Disznófö vidé­kének hangulata késztette volna a szobrászt egy Mátyás király életéből vett jelenet megmintázására. Az ötletet Hauszmann, a nagy vadász szívesen fogadhatta, sőt egy kapitális szarvas agancsát fel is ajánlotta a mintázás szakszerűsége érdekében. 10 A kiránduláson egyébként a mesteriskola növendékei - Istók János, Lukácsy Lajos, Blaschke Frigyes, Kiss József - mellett Thaly Kálmán is részt vett, s feltételezhető, hogy a vele való jó baráti kapcsolat révén csak erősödhetett a művészben a ha­zai történelem tanulmányozására irányuló elszánt törekvés, s elmélyülhetett az erre irányuló romantikus vonzalom. Thaly

Next

/
Oldalképek
Tartalom