Szabó Miklós szerk.: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962 (Budapest, 1962)

Kralovánszky Alán: Kora Árpád-kori mezőgazdasági eszközök a Közép-Dunamedencéből

KORA ÁRPÁD-KORI MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZÖK A KÖZÉP-DUN A-MEDENCÉBÖL KRALOVÁNSZKY ALAN muzeológus Ha végignézzük a magyar agrártörténeti kutatások irodalmát, sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy a magyar középkor anyagi kultúráját meghatározó termelőeszközök tárgyi bizonyítékai között, a nyelvészeti és okleveles anyagon kívül, régészeti bizonyítékokat alig találunk. így például az Árpád-kori mező­gazdaság történetének vizsgálatánál mindössze néhány okleveles adatra és csak a nagyobb időhatárokon belül érvényes nyelvészeti eredményekre tudott tá­maszkodni a kutatás (1). Példaként hadd idézzük Belényesy M. 1954-ben meg­jelent agrártörténeti tanulmányának szavait: „Mikor arra vállalkoztunk, hogy középkori agrártechnikánk néhány fontos problémáját megvizsgáljuk, az egy­kori írott források feltárásán kívül alig számíthattunk a régészet tárgyi anyagá­nak segítségére, amely pedig különösen a munkaeszközök tekintetében fel­becsülhetetlen támpontokat adhatott volna" (2). Vajon mi lehet az oka ennek a helyzetnek? Talán az, hogy középkori régészeti kutatásunk nem tud adatokkal szolgálni, vagy hogy agrártörténészeink nem is­merik a régészeti adatokat? A kérdés nem ilyen egyszerű. A régészet általában három különböző eredetű anyaggal dolgozik, amelyek településekről, temetőkből és raktárleletekből (depot) származnak. Nagy általá­nosságban e három különböző helyről származó anyag nem jelent azonos tár­gyakat, bár adott esetben (pl. edény) lehet egyezés. Agrártörténeti anyagot (jelen esetben munkaeszközöket) elsősorban telep­helyekről várhatunk. Századunk első évtizedeiben azonban középkori falvaink feltárását teljesen elhanyagolták. Csak a 30-as években indul meg szórványosan a telepkutatás, s a kapott eredmények máig értékes forrásanyagként szolgál­nak (3). A nagy hiányosságok felszámolása csak az utóbbi években indult meg, melyet elsősorban Méri Istvánnak és munkatársainak, valamint László Gyulá­nak köszönhetünk (4). E kutatás még csak a kezdetén tart. s az ásatások ered­ményei nincsenek részletesen közreadva, de már így is alapvető fontosságú ered­mények állnak rendelkezésünkre. Temetőkből mezőgazdasági vonatkozású leleteket elsősorban a pogány kor emlékei között kereshetünk. E korszakban ugyanis a halott mellé temetik töb­bek között munkaeszközeit is, abból a hiedelemből kiindulva, hogy a másvilági élet az evilági szerves folytatása. Ennek alapján tehát főként a X—XI. századi temetőkből várhatunk agrártörténeti vonatkozású anyagot. A raktárleletek, illetve elrejtett leletek előkerülésük ritkasága ellenére is adott esetben értékes idevonatkozó adatokat nyújthatnak. Mivel azonban a munkaeszközök fontos használati célt szolgáltak, s mert kö­zös tulajdonban voltak, ritkán hagyták azokat az elpusztult telephelyeken, vagy temették a halott mellé. A földben pedig csak a fém vagy kő, esetleg a csont

Next

/
Oldalképek
Tartalom