Technikatörténeti szemle 3. (1964)

KÖZLEMÉNYEK - Takács Béla: Hamuzsírfőzés a zempléni hegységben

az uradalom zsellérei robotban végezték. Az üzem az 1830-as években szüntette be működését az erdők kimerülé­se miatt. Az uradalom gazdasági életében nem játszott fontos szerepet ahamuzsfr­huta. Felállításával Jankovich Imrének nem volt más célja, csak az, hogy a bér­letből származó jövedelmet növelje, s további működése csekély hasznot hajtott a Károlyi grófoknak. A hutában dolgozó munkások, zsellérek szempontjából mégugy­sem beszélhetünk jövedelemről, mert az üzemben való alkalmazásuk csak a ki­zsákmányolás egy másik formája volt. A haszon nem a munkás jólétét szolgál­ta, hanem a bérlő, illetve a földesúr zsebébe vándorolt. A termelt nyersanyaggal ugyanaz volt a helyzet. A bécsi Udvar elnyomó iparpolitikája következtében Magyarország évszázadokon keresztül Ausztria és az örökös tartományok piac a és nyersanyagtermelő területe volt. A magyar hamuzsírt nem engedték itthon feldolgozni, nem lehetett gyárakat létesíteni, mert ez az oszt­rák tőkések profitját csökkentette volna. A füzéri hamuzsír-huta története, működése ujabb bizonyítéka a Habs­burg-rendszer tudatos magyarországi kizsákmányoló politikájának. Jegyzetek 1/ Eckhart Ferenc: A bécsi udvar gazdasági politikája Magyarországon Mária Terézia korában. Bp. 1922:217-222. 1. Jakő Zsigmond: A magyarpataki és kalini hamuzsirhuta története. Bukarest. 1956:34-35. 1. 2/ Gergelyffi András: Technológia, vagyis a mesterségek és némeíly al­kotmányok rövid leírása. Pozsony. 1809:88. 1. 3/ A sárospataki és regéci uradalom összeirása 1849. Országos Levéltár. Bretzenheim Lt. 138. csomó, 986-987 lap. A Zempléni hegységben működő üveghuták történetét és az ezzel kapcso­latos hamuzsirfózés adatait lásd: Takács Béla: Üveghuták a Zempléni hegységben c. kéziratban lévő dolgozatában. 4/ A nagykárolyi gróf Károlyi család összes jószágainak birtoklási története. Ki­adja gr. Károlyi László. Bp. 1911. I. köt. 266. 1. 5/ O. L. Károlyi Lt. Titoknoki jkv. 1817. 3010. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom