A Közlekedési Múzeum Évkönyve 10. 1896-1996 (1996)

V. RÉSZ • A Közlekedési Múzeum filiáléi 317 - Szász Tamás: Végvízállomástól a paksi Vasúti Múzeumig 341

Szász Tamás Végvízállomástól a paksi Vasúti Múzeumig Előzmények 1896 decemberére másodrendű vasútvonal épült Adony-Szabolcs és Paks között. Az enge­délyokirat értelmében az ugyanebben az évben épült paksi vasútállomás a Székesfehérvár ­Adony-Szabolcs-Paks vonal "végvízállomását" alkotta az oda telepített eszközökkel együtt: mozdonyszínnel, fordítókoronggal, vízállomás berendezéssel. 1979-ben a magyar állam beruházásának köszönhetően megépült a Paksi Atomerőmű, amely jelentős változást eredményezett a paksi vasút sorsát illetően. Az erőmű szállítási igé­nyeinek megfelelően Pakson a vasúti berende­zések átépítésre kerültek, hiszen az erőmű működtetéséhez elengedhetetlen az új és a már kiégett fűtőelemek nagy mennyiségű, gyors és biztonságos szállítása. Ezért a korábban má­sodrangúnak épített 77 km hosszúságú vonal meghosszabbítására, valamint elsőrangúsításá­ra kerülhetett sor. Az Atomerőmű odatelepítése Paksot városi rangra emelte (1979. január 1.) és nagy mér­tékben elősegítette fejlődését. A régi paksi vasútállomás helyett az atom­város kapujában a MÁV a mai vasúti szállítási igényeknek megfelelő új létesítményt épített. Gyakorlatilag az egykori Paks állomás (ma: Ópaks) berendezéseivel, épületeivel együtt feleslegessé vált, ami egyben egy emlékmú­zeum telepítésének a lehetőségét is magában hordozta a MÁV Pécsi Igazgatóság akkor már igen látványos eredményeket elért pályafenn­tartási anyagával kiegészítve. A múzeum meg­valósítására a Pécsi Vasúti Igazgatóság pálya­fenntartási osztályvezetőjének Varga Istvánnak feljegyzéseiből a következőket olvashatjuk: "...egy kis állomás régi képét a lehetőségekhez képest az akkor kornak megfelelően külsősé­geiben állítsunk helyre, s tegyük lehetővé a ma emberének az emlékezést, jövőnek a történel­met." A Közlekedési Múzeum a szükséges helyszí­ni felmérések után feljegyzést küldött a MÁV vezérigazgatójának, miszerint a néhai Paks ál­lomás és fűtőház az összes berendezéseivel együtt hitelesen tükrözi a korabeli helyiérdekű vasúti elrendezést és tárgykészletet. Ezzel indokolván javasolta, hogy a MÁV tekintsen el ezen létesítmények szanálásától, és azokat muzeális célra használja fel. A múzeum telepítésének tervébe hatékonyan kapcsolódott be Paks Város Tanácsa is. A kivi­telezés közben felmerült számos akadály elle­nére, 1985. július 24-én a Paksi Vasúti Múze­um ünnepélyes keretek között megnyithatta kapuit. A vasúti múzeum Ópaks vasúton a Pusztaszabolcs - Dunaújvá-ros - Paks-i vasútvonalon, közúton pedig a Budapest - Pécs - Barcs-i 6. sz. főközlekedési úton közelíthető meg. A Múzeum területe kb. 16.800 m 2 , amely jelenleg is a MÁV tulajdonát képezi. Az állomás vágányhálózatát a múzeumi igé­nyeknek megfelelően kellett módosítani, így a szabadtéri járműkiállítás vágányai összekötte­tésbe kerülhettek a fővonallal az itteni esetle­ges vonatmozgások biztosítása végett. A múze­um fővágánya (II. vágány) köti össze az állo­más két végpontját, a többi vágány nagyrészt csonka vágányként került kialakításra. A Dunaföldvár felé eső végponton találhatók 341

Next

/
Oldalképek
Tartalom