Tanulmányok Budapest Múltjából 18. (1971)

Vörös Károly: Budapest legnagyobb adófizetői 1873-ban : adalékok Budapest társadalomtörténetéhez a dualizmus korában 2. = Die Höchstbesteuerten von Budapest im Jahre 1873 249-308

néven még más terménykereskedőkkel is találkozunk: így Fischl Alaj'os bizományossal és szállítóval, valamint Fischl Salamon és Lajos hüvelyes kereskedőkkel: a virilisták jegyzékére azonban ők már nem kerültek fel. Ugyancsak házbér (Dorottya utca 12, Nádor utca 52.) után fizeti 3513 frt adóját Flesch Mór háztulajdonos és terménykereskedő, egy Bécsbe és Prágába is szétágazott, de esetenként közösen vállalkozni is képes család pesti tagja. Flesch (1820 — 1898) terménykereskedőként kap 1884-ben nemességet borsai előnévvel. Apja, Alajos már 1847-ben a Pesti Nagykereskedők Testületének egyik vezető tagja volt. Mór gyermekei közül Aladár osztrák—magyar főkonzul lesz Jokohamában, leánya, Emma pedig az 1873. évi virilisták jegyzékén ugyancsak szereplő, 733 frt összadóból 490-et jövedelem után fizető nagy terményárukereskedő Reusz Károly, a kereskedelmi tőke földbirtok felé fordulásának egyik jó példájaként 1908-ban már tápiósápi földbirtokosként nemesített utódjának, rátonyi Reusz Henriknek felesége lesz. 35 Heller M. és Heusinger G. háztulajdonosok 1838 frt házbér­adója mögött szintén termónykereskedés áll, az üzlet 396 frt jövedelmi adója azonban (hasonlóan Hoffmann Frigyes esetéhez) csak a céget jegyző Heller Ágost neve alatt fog elő­jönni, természetesen már a virilista színvonal alatt. De házbérben realizálódik Herzl Antal termónykereskedésónek jövedelme is: 1909 frt házbóradót fizet; 255 frt jövedelmi adójával jóval hátrább találkozunk az adó jegyzékben. Ugyanígy csak házbóradót (2390 frt) fizetnek a Léderer testvérek (Ede, Bernát és Jakab), közülük Edének terménykereskedelemből eredő 214 frt jövedelmi adóját is csak a virilisták határán messze túl találjuk meg. (A virilisták között azonban egy másik Ledérért is találunk: Léderer Sándort 2291 frt házbéradóval. Léderer az iparos hitelügy későbbi agilis szervezője, az Országos Bank, majd az Iparos és Kereskedelmi Bank, végül az Adria Tengerhajózási Rt. igazgatója, mindenekfelett azonban a Magyar Altalános Szénbánya Rt. egyik főrészvényese és igazgatósági tagja, a hasonnevű terménykereskedőkhöz való kapcsolatának kiderítése még további kutatást igényel.) 36 Ezúttal terménykereskedőként lép elénk Luczenbacher Pál, a kor egyik legjellegzetesebb pesti kereskedője. A téglagyári vállalkozásán kívül elsősorban tűzifakereskedésre specializáló­dott (és e minőségében már részletesebben bemutatott) Luczenbacher család ugyanis ter­ménykereskedelemmel is kísérletezett : legalábbis Pál a pesti cégjegyzékbe végül is ilyenként vétette be magát. (Fakereskedőnek a jegyzéken még Luczenbacher János van feltüntetve.) Luczenbacher pesti 2079 frt összadójából 1943 frt a jövedelmi adó, de emellett 3060 frt-tal Budán is adózik. Jellemző példa arra, hogyan fordul a dúsgazdag Luczenbacher korábbi vállalkozási irányai mellett ekkor a nagyjövedelmű terménykereskedés felé. Ezután nem meglepő az sem, ha a 900-as évek elejére már mint az Angyalföld egyik legnagyobb telek­tulajdonosával fogunk találkozni vele. További útjával külön színt jelent a láthatóan már nagyobb múltra visszatekintő' terménykereskedő virilisták soraiban a Rupp család. Régi nagymúltú polgári familia: nyil­vánvalóan attól a Rupp Károlytól származik, akinek számára 1789 —1790-ben az akkori Pest legnagyobb bérházát, a Marokkói udvart építették. Bár a házat az időközben elhalt Rupp özvegye már 1802-ben eladta Festetics Antalnak, ez nem jelenti a család vagyoni hanyatlását. Az 1830 —40-es években cukrászként működő Rupp János ós Rupp Sebestyén a terménykereskedő Ruppokkal való kapcsolata még tisztázásra szorul. Az 1873. évi adó­jegyzéken azonban három adótétel is a Rupp György által jegyzett, Rupp testvérek című termény bizományos cégre vezethető vissza: a cég 792 frt és Rupp György nagykereskedő 300 frt jövedelmi adója, valamint Rupp György háztulajdonos 1470 frt házbóradója, összesen 2570 frt ; a valóságban úgy látszik a jövedelemadó közös, mert Rupp Ignác terménykereskedő­2383 frt-nyi ugyancsak házbéradója lipótvárosi, Alpári Gy. utca 13. sz. háza után csak­nem pontosan annyi, mint Rupp Györgyé. Pesten ezenkívül még három, ám már a virilista határ alatt adózó Ruppot találunk: ezek mind háztulajdonosok és magánzók, egyikükről,. 35 A Fischl Dirsztay családokra: Kempelen i. m. (Zsidó cs.) I. k. 87 — 88. 1.; A Flesch és Reusz családokra: uo. I. k. 142. 1., Sándor i. m. (Nagyipar) 220. 1. (Szappangyár), 103.,. 105. 1. (Cukorgyár). 36 Léderer Sándorra: Gelléri i. ni, (Ipartört. vázl.) 281

Next

/
Oldalképek
Tartalom