Tanulmányok Budapes Múltjából 11. (1956)

Nagy Lajos, A Terézváros kialakulása

NAGY IAJOS A Terézváros kialakulása 1. A pesti külvárosalakulás kérdései Pestnek a XVIII. századnál korábban nem volt külvárosa. A közép­kor folyamán Pest mai határában létezett falvaknak (Újbecs, Jenő, Kőér, Szentfalva) a török uralom megszűnte után bizonytalan emléke maradt csak, s a városnak sok gondjába és fáradságába került, hogy ezeknek a területét más birtokosokkal szemben a város számára biz­tosítsa. 1 Ezeket a falvakat azonban nem tekinthetjük külvárosoknak, hiszen ezek önálló települések voltak, a várossal nem volt s nem is lehe­tett szerves kapcsolatuk, mivel birtokosuk nem a város volt, hanem különböző egyházi és világi személyek. 2 Pesti külváros alapításának a tervéről az első adatunk 1699-ből való, amikor is a városi tanács előtt megjelent néhány polgár és lakó (Bürger . . . wie auch Inwohner), s közölték azt a szándékukat, hogy külvárost (Vorstatt) akarnak alapítani. 3 A városi tanács az udvari kamara által 1696-ban a városnak átengedett területen, a várostól negyedórányira levő puszta falaknál (bey . . . öden gemäuer) jelölt ki helyet a településre, felosztván a már itt levő majorságok területét. 4 Gárdonyi Albert szerint a mai Boráros tér helyén a XVIII. század folya­mán még látható s helymegjelölésre igen sokszor idézett puszta templom, Szentfalva község elpusztult templomának környékén kell keresnünk ennek a külváros alapítási kísérletnek a helyét. 5 Kísérletnek nevezzük, mert megvalósulásáról nem tudunk, s nemhogy nyoma nem maradt, de hosszú évtizedekig nem találunk a város falain kívül új települést sem. A külváros-alapítás meghiúsulásának az okát minden valószínű­ség szerint a budai kamarai adminisztráció és az ekkor még császári telekkönyvi hivatal akadékoskodásában kell keresnünk. 6 A kamarai igazgatás alatt sínylődő városnak nem volt lehetősége arra, hogy szán­dékait megvalósítsa. Ha nem is valósult meg ekkor a külváros, maga a terv is érdekes, fontos, és Pest város történetében lényeges és új jelenségre figyelmeztet. Pest csak Mátyás király uralkodása alatt jutott nagyobb jelentőséghez, főleg a kereskedelem révén, 7 a török uralom alatt a terjeszkedés minden igénye és lehetősége nélkül az 1470 körül felépített városfalakon belül 7 Tanulmányok Budapest múltjából 97

Next

/
Oldalképek
Tartalom