K. Vég H Katalin: A Budapesti Történeti Múzeum Az alapítástól az ezredforduuóig (Monumenta Historica Budapestinensia 11. kötet Budapest, 2003)

IV. A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM MŰKÖDÉSE 1957-TŐL 1987-IG - A múzeum tevékenysége a 60-as években (1961-1972)

45. kép. A helyreállított palotában elhelyezett Vár­múzeumban megnyílt ..Fővárosunk ezer éve" c. állandó várostörténeti kiállítás népvándorláskori tárlói. 1968. külföldi múzeumbelsők és kiállítások közé sorol­ható, sőt úttörő jellegű kezdeményezései és művészi elrendezésének értékei még azok elé is helyezik." 82 A „Fővárosunk ezer éve" c. tárlat tudományos vitáját a MTA Várostörténeti Albizottsága rendezte meg az 1971. évi rendes ülése keretében a helyszínen, a BTM-ben. Az Albizottság elnöke Székely György volt. A résztvevők a kiállítást szakmai és kivitelezési szempontból is igen jónak értékelték. Véleményük szerint a külföldi kiállításokkal is állja a versenyt, s „ez a kiállítás az első lehetőség arra, hogy a főváros ezeréves történetét muzeológiai eszközökkel, egységben mutassák be. ... Úttörő jellegű ..." Az Albizottság „méltányolta a marxista szemlélet helyes alkalmazását, az apologetikus szemlélet elkerülését, a történeti fejlődés folyamatos, együttes bemu­tatását." 83 A Múzeum e nagy kiállítási munkái mellett folytatta az óbudai szanálással kapcsolatos régészeti kutatásokat, a „Budapest Története", a „Budapest Régészeti és Újkortörténeti Topográfiája" munkála­tait, megnyitotta a III., Flórián téri római fürdő kiál­lítóhelyet. 84 Mindezek ellenére a Fővárosi Tanács az éves munkatervet hiányosnak tartotta. Újabb fela­datként szorgalmazta a szocialista fővárosok város­történeti múzeumaival való kapcsolat felvételét, első­sorban kiállítások cseréjét, amelyek anyagi fede­zetéről gondoskodik. A főigazgató válaszleveléből megtudjuk, hogy megkeresésére Belgrád, Prága, Szófia nem válaszolt, Varsóval viszont már van kap­csolat. 85 A Tanács arra is felkérte az intézményt, hogy a Fővárosi Tanács és Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged megyei jogú városok tanácsai közötti együtt­működés egyik programpontjának megfelelően ­miszerint kölcsönösen biztosítják a helytörténeti múzeumaik műtárgy- és tapasztalatcseréjét - az érin­tett múzeumokkal vegye fel a kapcsolatot a tapaszta­latcserére vonatkozó terv kidolgozása céljából. Ez a program a Fővárosi Tanács szerint kapcsolódhat a Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztá­lyának a szakfelügyeleti tervéhez. A vidéki múzeu­mok tanácsi kezelésbe kerülése az 1960-as évek ele­jén indokolta az országos múzeumok részvételével szakfelügyeleti rendszer felállítását. A BTM-re, mi­vel az 1963-as múzeumi törvény értelmében szintén országos múzeum, nem terjedt ki az országos mú­zeumok szakfelügyelete és nem vett részt annak munkájában, kivéve a szakmai konzultációkban, felülvizsgálatokban való közreműködést. 86 Most a Minisztérium a szakfelügyeleti rendszer további fejlesztése miatt kérte a BTM-ot, hogy kapcsolódjon be a szakfelügyeleti munkába, mert „legnagyobb tapasztalatokkal rendelkezik a helytörténeti és leg­újabbkori muzeológia területén." A főigazgató vá­laszában kifejtette: egyetért azzal, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum továbbra is végezze a régészeti szakfelügyeletet, a szakmai-ideológiai továbbképzés irányítását és hogy a szakfelügyelői testületben a BTM is részt vállaljon. Viszont a helytörténeti és legújabbkori muzeológia területén megfelelő appará­tus híján nem tud vállalni olyan szakfelügyeletet, amely egy-egy vidéki múzeum teljes működésére ki­terjedne. Javaslatokkal, véleményezéssel közremű­ködne vitás kérdések megoldásában, vizsgálatokban, és segítséget nyújtana a várostörténeti kutatásokhoz: forgatókönyvek szakmai ellenőrzésében, a város­történeti gyűjtés kérdéseiben, módszertani tovább­képzésben, konzultációkban. 87 A BTM szerepe országos szinten a várostörténeti kutatásban, mint látni fogjuk, a későbbiekben is többször felmerült. 82 UZSOK.1, 1969. Mintegy érdekességként említjük meg, hogy a belső barokk udvar közelmúltban történő lefedésének gondola­ta majdnem három évtizeddel korábban, Uzsoki Andrásnál merült fel: „Az „E" épület belső udvara kiválóan alkalmas lenne - valamelyik szinten reprezentatív kiállítási terem céljára. ... a távoli jövőben biztosítaná a fejlődést. Sok jó példa van ... ahol a központi tér átlátszó tetővel fedett és ... ter­mészetes fénnyel megvilágított." I.m. 96. 83 KUBINYI - SZÉKELY, 1972. A főváros története az őskortól a honfoglalásig tartó korszakának bemutatása hely hiányában nem valósulhatott meg. A később megnyíló „Régészeti ásatá­sok Budapesten" c. kiállítás csak a legfontosabb ős- és római kori emlékeket tárta a látogatók elé. 84 BTM A ltsz.: M. 514-89. 85 BTM KI. 277/1968. febr. 22., 638/1968. júl. 13. 88 A Művelődésügyi Minisztérium 1969-ben megpróbálta a BTM-t a szakfelügyelet alá vonni. Ez derül ki abból, hogy a főigazgatót Bónis Éva (Magyar Nemzeti Múzeum) szakfelü­gyelői megbízásáról értesíti. A főigazgató válaszában közölte, hogy ezt nem fogadja el, mivel az 1963-as múzeumi törvény a BTM-t országos múzeumnak nyilvánította. BTM KI. 151/1969. febr. 7. K7 BTM KI. 332/1968. ápr. 11., 332/1/1968. ápr. 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom