Budapest Régiségei 33. (1999)

A SZENT ZSIGMOND TEMPLOM ÉS A ZSIGMOND KOR BUDAI SZOBRÁSZATA : KONFERENCIA A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUMBAN, 1996 - Végh András: Adatok a budai kisebb Szűz Mária, más néven Szent Zsigmond templom alapításának történetéhez 25-34

IRODALOMJEGYZÉK ALTMANN=ALTMANN, Wilhelm: Ebehard Windeckes Denkwürdig­keiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds. Berlin, 1893. BALOGH=BALOGH Jolán: Varadinum. Várad vára. MűF 13. Bp., 1982. BONFINI-Atonius Bonfinius: Rerum Ungaricarum Decades. Ed. I. Fógel-B. Iványi-L. Juhász. Lipsiae, 1936. BRÄUTIGAM-BRÄUTIGAM, Günther: Die Nürnberger Frauenkir­che. Idee und Herkunft ihrer Architektur. In: Festschrift für Peter Metz. Szerk. Schlegel, Ursula-Zoege von Manteuffel, Claus. Ber­lin, 1965, 170-197. BÚZÁS 1992-BUZÁS Gergely: Hozzászólás a budai királyi vár észa­ki előudvarának, főbejáratának és a Zsigmond-palota rekonstrukci­ójának kérdéséhez. Műemlékvédelem 36. 1992, 160-170. BÚZÁS 1993-BUZÁS Gergely: A budai gótikus szoborleletről. Való­ság 36. 1993,89-97. BÜCHLER-BÜCHLER Sándor: A zsidók története Budapesten. A leg­régibb időktől 1867-ig. Bp., 1901. ECKERT-ECKERT, Willehard Paul: Die Juden im Zeitalter Karls IV. In: Kaiser Karl IV. Staatsman und Mäzen. Szerk. Seibt, Ferdinand. München, 1978. ENGEL=ENGEL Pál: Temetkezések a középkori székesfehérvári bazi­likában. Századok 1987,625. KAUFMANN-KAUFMANN Dávid: Magyarország legrégibb zsidó temetője. ArchÉrt 15. 1895. KARÁCSONYI-KARÁCSONYI János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig 1. Bp., 1900. KOHN=KOHN Sámuel: A zsidók története Magyarországon. Bp., 1884. KOVÁCS-Tari Lőrinc pokoljárása. Középkori magyar víziók. Válo­gatta és a bevezetést írta V Kovács Sándor. Bp., 1985. KUMOROVITZ=KUMOROVITZ L. Bernát: A budai várkápolna és a Szent Zsigmond prépostság történetéhez. TBM 15. 1963, 109-149. KUBINYI 1971=KUBINYI András: Budai Kakas János és történeti feljegyzései. TBM 18. 1971, 59-79. KUBINYI 1973=KUBINYI András: Budapest története a későbbi kö­zépkorban Budaelestéig (1541-ig). In: Budapest Története 2. Bp., 1973,7-240. KUBINYI 1995-KUBINYI András: A magyarországi zsidóság törté­nete a középkorban. SSz 49. 1995, 7-10. MÁLYUSZ=MÁLYUSZ Elemér: Zsigmond király uralma Magyaror­szágon. B p., 1987. MACHILEK=MACHILEK, Franz: Privatfrömigkeit und Staatsfrömig­keit. In: Kaiser Karl IV Staatsman und Mäzen. Szerk. Seibt, Fer­dinand. München, 1978. MÜLLER-MÜLLER, Arnd: Geschichte der Juden in Nürnberg, 1146-1945. In: Beiträge zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg 12. Nürnberg, 1968. PATAKI-PATAKI Vidor: A budai vár középkori helyrajza. BudRég 15. 1950,241-299. PODHRADSZKY-PODHRADSZKY József: Szent László király tete­meinek históriája. 2. Buda, 1836. PRAY-PRAY Georgius: Epistolae exegeticae. 1784. SCHNEIDER-SCHNEIDER, Rudolf: Karolus, qui est Wenceslaus. In: Festschrift für H. Beumann zum 65. Geburtstag. Szerk. Jäschke. K-V és Wenskus, R. (1977). SCHREIBER-SCHREIBER Sándor: Jewish inscriptions in Hungary. Bp., 1983. SCHULTHEISS-SCHULTHEISS, Werner: Kaiser Karl IV und die Reichsstadt Nürnberg. MVGN 52. 1963-64, 42-53. ZOLNAY-ZOLNAY László: A XIII-XIV. századi budavári királyi szálláshely. MŰÉ 1. 1952, 19-25. ZOLNAY-ZOLNAY László: Buda középkori zsidósága és zsinagógá­ik. Bp., 1987. 34

Next

/
Oldalképek
Tartalom