Budapest Régiségei 24/1. (1976)

ÓBUDA, RÓMAI KORI TÁBOROK, CANABAE ÉS KÖZÉPKORI VÁROS = ÓBUDA, ROMAN CAMPS, CANABAE AND THE MEDIEVAL TOWN = OBUDA, LAGERÂ I KANABE RIMSKOJ EPOHI I SREDNEVEKOVYJ GOROD - Kumorovitz L. Bernát: Óbuda 1355. évi felosztása : I. Lajos király és Erzsébet anyakirályné 1355. augusztus 17-i és 1356. október 17-i oklevele 279-302

Hogy pedig ebben a vonatkozásban a jövőben semmi kétely ne merülhessen fel, a város fel­osztására vonatkozó minden korábbi királyi, királynéi vagy (esetleg) más oklevelet semmis­nek nyilvánit, A harmadik változtatást az uj oklevél záradéka az uj dátum miatt tette szük­ségessé. 1. AZ 1355. AUGUSZTUS 17-1 OKLEVÉL EREDETIJE: Nincsen, - ÁTÍRTA: a X . Erzsébet anyakirályné rendeletére, valamint pré­postjának: Istvánnak a hozzájárulásával a Budai káptalan 13 61. január 13-án. Magyar Orsz. Levéltár Dl. 106. 093. sz. (Régi jelzete: Pozsonyi káptalan Levéltára. Capsa Budensis I., fasc. 2., nr. 6. ) -b x . Aradinak nevezett László mester, Panchata-i Mihály, valamint Patha-i Cosmas és Miklós óbudai kanonokok kérésére a Fehérvári káptalan a XIV. század hatvanas éveiben. 8 Magyar Országos Levéltár Dl. 106.089, (Régi jelzete: Pozsonyi káptalan Levéltára. Capsa Budensis I. , fasc. 2., nr. 5. ) - c. Erzsébet anyakirályné rendeletére, va­lamint prépostjának: Istvánnak a hozzájárulásával a Budai káptalan 1361. január 13-án a Pozsonyi káptalan 1716. május 6-i átirásának közelegykoru egyszerű másolatában, 1355. augusztus 26-i kelettel (csonkán, a határjárásig terjedően). Magyar Országos Levéltár Dl. 22. 480. (Régi jelzete: N. R. A. Fasc. 221. No. 4. ) - d. Erzsébet anyakirályné rendeletére, va­lamint prépostjának: Istvánnak a hozzájárulásával a Budai káptalan 1361. január 13-án. >Vásonkeöi gr.Zichy Péter Szabolcs-megyei főispán kérésére és III. Károly király 1720. február 28-i parancsára a Pozsonyi káptalan 1720. április 8-án, 1355. augusztus 26-i ke­lettel; Magyar Országos Levéltár Dl. 67. (Régi jelzete: N. R. A. Fasc. 859. N. 2. ) - EMLÍTI: a Mathaeus de Vicedominis de Placentia esztergomi érseki vikárius jegyzőjének: Wartberg-i Sifridus fia Comodus paderborni egyházmegyei clericusnak, a pápa által kinevezett közjegy­zőnek 1413. január 9-i oklevelében. Magyar Országos Levéltár Dl. 106.002. (Régi jelzete: Pozsonyi káptalan Levéltára. Capsa Budensis I., fasc. 3.,nr.4. ) -KIADTA: Miller, lohannes Eleemos. Ferdinandus: Epitomae vicissitudinum et rerum memorabilium de libera regia ac metropolitanaurbe Budensi,abeius nativitate,anno quippe MCCXLII. ad praesentem usque annum MDCCLX. per...-. Budae. p. 9-24. (1355. augusztus 26-i kelettel. ); Pray, Georgius: Annales regum Hungáriáé.. . II. Pars. Vindobonae, 1764. p. 95-99. (1355. augusz­tus 26-i kelettel és sok kihagyással, mert csupán a város megosztásának a tényét kivánta vele jelezni. Az oklevél szövegét, mint müve e helyének 9.sz. jegyzetében mondja, Kollár Ádám közvetitésével Batthyan Ignáctól kapta. ); Katona, Stephanus: História Critica regum Hungáriáé stirpis mixtae...X. Budae, 1790.p. 127-140. (Az oklevél szövegét Hevenes si Gábortól kapta, és 1355. augusztus 26-i kelettel közli. ); Fejér, Georgius: Codex diplomati­cs ecclesiastieus ac civilis... IX/2. p. 370-382. (Jegyzete szerint a Kamarai Levéltár példányát használta, szövegét 1355. augusztus 26-i kelettel közli. ) - KIVONATAI: Wenzel Gusztáv: Budai regesták az Anjouk korában. Magyar Tört. Tár IV(1857) 165-169. (Miller és Fejér szövege alapján Podhraczky javitásának tekintetbe vételével készitett regeszta, 1355. augusztus 26-i kelettel 9 . ); Knauz Nándor: A budai káptalan regestái. 1148-1649. Ma­gyar Tört. Tár XII(1863) 14-15. (A Fehérvári káptalan által átirt szöveget -b. - használta); Bártfai Szabó László: Óbuda egyházi intézményei a középkorban. Budapest, 1935. 77-83. (1355. augusztus 26-i kelettel.); U.-ő: Mit várhatunk a Fehéregyház körül folyó ásatások­tól, Budapest, 1936.11-13. (Keltét itt nem jelzi. ) 2. AZ 1356. OKTÓBER 17-1 OKLEVÉL EREDETIJE: A. Mintegy háromnegyed részében csonka hártyán, plicaval, a király 1364. december 28-án kelt megerősitő záradékával és vörös selyemsodraton függő ujabb kettős­pecsétjének töredékével. Az uralkodó és az anyakirályné 1356. évi kettőspecsétjei (sodra­tostul) már nincsenek meg. Magyar Országos Levéltár Dl. 4631. (Régi jelzete: Fasc. 64^ No. 14. Mon. Poson. ) - ÁTÍRTA: e*. Lampertus óbudai prépostnak, Wrode János olvasó - és Miklós kántor kanonoknak, a király speciális káplánjainak a saját és egyházuk nevében elő­terjesztett kérésére Zsigmond király 1412. július 19-én. Veszprémi káptalan Országos Le­véltára. Metales nr, 10. (Magyar Országos Levéltár Filmtára. ) -f_. Lampertus prépostnak, Wrode János olvasó- és Miklós kántorkanonoknak, a király speciális káplánjainak a saját és 36. Budapest régiségei 281

Next

/
Oldalképek
Tartalom