Rendeletek tára, 1945

Rendeletek - 52. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 600. M. E. számú rendelete a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép földhözjuttatásáról.

56 52. 600/1945. M. E. sz. mánynak, az országgyűlés képviselő- vagy felsőházának, az országos, kerületi, vagy a budapesti vezetőségben tag volt, vagy aki 1941. évi június 26. napja után a nyilas­keresztes, vagy más fasiszta mozgalom poli­tikai, társadalmi és gazdasági elveit szolgáló párt, egyesület vagy más szervezet helyi ala­kulataiban mint vezető, helyettes vezető, tit­kár, ügyész működött, avagy a nyilas és egyéb fasiszta pártban, a rendvédelmi alaku­latnak tagja volt. 7. §. E rendelet 4—6. §-aiban említett cselekmények elkövetőinek tulajdonát ké­pező földbirtokok, a megművelésre szolgáló Összes eszközökkel, élő és holt gazdasági felszerelésével és a rajtuk lévő épületekkel, az államra szállnak át. Ugyancsak az államra szállnak át a 4—6. §^okban felsorolt személyek belsőségei is. Méltányos esetben a lakóház és 600 négy­szögölnél nem nagyobb telek, a visszasmaradt család számára meghagyható. 8. §. A Községi Földigénylő Bizottságok előterjesztésére a Megyei Földbirtokrendező Tanácsok állapítják meg, hogy a 4—-5—6. §-ok értelmében kinek a földbirtokát kell elkobozni. f III. FEJEZET. Földbirtokok megváltása. 9. >§. A megváltásnál az 1944. évi január első napján fennállott tényleges birtok­állapotot kell figyelembe venni azzal, hogy egy tulajdonost illető valamennyi mezőgaz­dasági művelés alatt álló ingatlant egybe kell számítani. Az erdők kisajátításáról a 19. t§. intézkedik. 10. §. Földhözjuttatás céljára megváltás ellenében igénybe kell venni a 100 kat. hol­don felüli, illetve a Székesfőváros határától számított 30 kilométeres körzetben az 50 kat. holdon felüli birtokokat. (L. alább a jegy­zetet). 11. §. Teljes egészében igénybe kell venni az 1000 kat. holdat meghaladó minden mezőgazdasági földbirtokot, a kereskedelmi törvény és más kereske­delmi vonatkozású törvények alapján létesült Összes társas vállalatok, valamint az elismert vállalati nyugdíjpénztárak és társadalom­biztosító intézetek földbirtokait, terjedel­mükre való tekintet nélkül. 12. §. A 100—1000 kat. holdig terjedő mezőgazdasági földbirtokoknál, továbbá terjedelmükre való tekintet nélkül a tör­vényhatóságok, községek és egyházak föld­birtokainál, valamint a 17. §-ban körülírt eljárás eredményétől függően, az alapítványi birtokoknál 100 kat. hold mezőgazdasági ingatlan mentes a megváltás alól. Ha azonban valamely községben, vag§r felosztási csoportban az igényjogosultak szá­mához képest kevés a felosztható föld, az Or­szágos Földbirtokrendező Tanács elrendelheti a megváltást szenvedő'természetes személy teljes földbirtokának igénybevételét. Ez esetben a megváltást szenvedőnek, az ország más részében kell azonos minőségű 100 kat. hold ingatlant juttatni. 13. §. Mindazokat az 5 kat. holdon felüli ingatlanokat, amelyeket a tulajdonos 1939. évi szeptember Ijó 1. napja utáni időben adás-vételi jogügylettel szerzett meg, — amennyiben a szerző félnek a > gazdálkodás nem élethivatása, vagy ingatlanszerzése nem létfenntartását szolgálta — 5 kat. holdat meghaladó részükben igénybe kell venni. 14. §. 200 kat. hold kiterjedésig men­tesül az igénybevétel alól annak a földmíves családból származó birtokosnak az ingatlana, akinek a mezőgazdasági termelés az élet­hivatása. 15. §. 300 kat. holdig mentesül az igénybevétel alól annak az ingatlana, aki a nemzeti ellenállásban és a németellenes sza­badságharcban kimagasló érdemeket szerzett. Ennek megállapítása a Nemzetgyűlés politi­kai bizottságának feladata. 16. §. Nem vehető igénybe a gazdasági szakoktatás gyakorló területéül, vasíy állaimi mintagazdaság céljára szolgáló az a földbir­tok, amely Skíülonálló birtoktestként 'rendel­tetett a fenti célok egyikére. Ez esetben is joga van a földmívelés­ügyi miniszternek a birtok részleges megvál­tását elrendelni oly mértékben, hogy a men­tesen hagyott ingatlan, a védett cél megva­lósítását biztosítsa. Mintagazdaságok és kísérleti gazdaságok létesítésére a földreform során megfelelő te­rületeket kell biztosítani. 17. §. A f öldmlvelésügyi, népjóléti, to­vábbá a vallás- és közoktatásügyi miniszté­riumok kiküldötteiből összeállított és szak­értő igénybevételével eljáró háromtagú bi­zottság a különleges kulturális célra rendelt, továbbá a Közalapítványi Ügy igazgatóság fel­ügyelete alá utalt valamennyi földbirtokban fekvő cél-vagyont felülvizsgálni köteles, an­nak megállapítása végett, hogy a kulturális vagy alapítványi cél közérdekű-e, annak megvalósításához milyen nagyságú földbir­tokra van szükség és van-e a kulturális in­tézménynek vagy alapítványnak olyan mér­tékű egyéb jövedelemforrása, amely a föld­birtokot nélkülözhetővé teszi. .'Amennyiben az előző bekezdésben írt bizottság a kultúrák's vagy alapítványi célt közérdekűnek nem találja, az alapítványi földbirtokot teljes egészében igénybe kell venni. A cél elérésére szükséges földbirtok­területet (amely 100 kat. holdnál nagyobb /

Next

/
Oldalképek
Tartalom