Rendeletek tára, 1945

Rendeletek - 52. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 600. M. E. számú rendelete a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép földhözjuttatásáról.

52. 800/1945. M. E. sz. Sf mem lehet) meghaladó földbirtokot, — a cél­nak más jövedelemforrásból való kielégítése esetén a teljes földbirtokot — ugyancsak megváltás ellenében igénybe kell venrtL Amennyiben az 1. bekezdésben írt bizottság az alapítványi célt közérdekűnek találja és a meghagyott földbirtok a cél elérését nem biz­tosítja, a kormány más eszközökkel gondosko­dik a cél eléréséről. 18. §. Megváltás ellenében igénybe­veendő minden szőlőbirtoknak és gyümölcsös­kertnek 20 kat. holdat meghaladó része az­zal, hogy mind a megváltott, mind a meg­maradó ingatlanrészek toí\cáfobra is szőlőmű­veléssel, illetve gyümölcstermeléssel haszno­sítandók. Indokolt esetben a földmívelésügyi miniszter engedélyezheti a művelési ág meg­változtatását. 19. §. A községi, közbirtokossági és társulati legelők a megváltás alól mentesek. Ahol a községi legelőterület a szükségle­tet meghaladja, a meghaladó területet igénybe lehet venni. Megváltás alá kerül minden 10 kat. hold­nál nagyobb erdőterület. De amennyiben a megváltás alá kerülő erdő 100 kat. .holdnál kisebb birtok tartozéka, a tulajdonost a föld­alapból megfelelő arányban máshol kell kár­talanítani. ; 20. §. Az elkobzás és megváltás során igénybevett földbirtokokból az erdők, az er­dősítésre szolgáló terméketlen területek, va­lamint az Alföld fásítására kijelölt területek közül a 10—100 kat. hold kiterjedésű erdők állami ellenőrzés mellett községi tulajdonba, a Í00 kat. holdon felüli kitérj edésűek pedig állami tulajdonba kerülnek. A földmívelés­ügyi miniszter elrendelheti közbirtokossági erdő létesítését. 21. §. A megváltás alá kerülő és elkob­zott ingatlanokon lévő halastavak a község vagy az állam tulajdonába mennek át. A rizstelepek osztatlanul szövetkezeti vagy köz­ségi tulajdonba kerülnek. 22. §. IA1 törvény alapján elkobzott vagy megváltott ingatlanokból az Országos Föld­birtokrendező Tanács házhelyek és ezzel kapcsolatáé konyhakertek céljára megfelelő területet tart fenn. A házhelyek igénylése és kiosztása lehetőség szerint már a földhöz­juttatással egyidejűleg történik. 23. §. Ha osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlannak az egyik -tulajdonostársat illető részét e rendelet 4—6. §-áiban megha­tározott valamely okból el kell kobozni, úgy, mz ingatlant akként kell megosztani, hogy az elkobzott és megmaradó ingatlanrészek ér­téke arányban álljon a tulajdoni illetőségek­kel. Ilyen esetben, ha a gazdasági épületek, élő és holt felszerelés természetben meg nem osztható, "ezek az elkobzott területea földhözjuttatottaknak ideiglenesen közös lajdonakénlt tekintendő. Ha osztatlan közös tulajdonban allé ingatlan kerül megváltásra, úgy minden egyes tulajdonostársnak joga van az e ren­deletben foglalt megkülönböztetés szerint őt illető területre mentességet igényelni. A tulajdonostársak mentességének meg­állapítására az 1939. évi szeptember hó 1. napján fennállott telekkönyvi állapot ae, irányadó. Házastársak tulajdona egy személy tu­lajdonaként tekintendő. 24. §. Ha megváltásra kerülő ingatla­nok között szőlő vagy gyümölcsös is van, a tulajdonos kívánságára megfelelő területfi szőlőt, vagy gyümölcsöst kell részére meg­hagyni, úgy azonban, hogy a megmaradó összes ingatlan terjedelme ne haladja meg a rendeletben megengedett legnagyobb területet. 1 kat. hold szőlő, vajrv gyümölcsös 5 kat. hold szántónak; felel meg. 25. §. A megváltás alá kerülő ingatlaH­hoz tartozó élő és holt felszerelést, gazda­sági épületeket stb. is igénybe kell venni, tekintet nélkül arra, hogy a -megváltást szenvedőnek, vagy másnak a tulajdona. Az élő és holt felszerelésiből csak annyi mente­sül az igénybevétel alól, amennyi a meg­maradó saját tulajdon és haszonbérlet meg­míveléséhez szükséges. Ez azonban nem lehet több együttesen 200 kat. holdon való gazdálkodáshoz szükséges élő és holt felsze­relésnél. Az elkobzás vagy megváltás alá kerül* ingatlanon lévő 100 kat. holdat meg nem haladó kishaszonlbérletek élő és holt felsze­relése 'minden esetben mentesül az igénvbe­vétel alól. A szükséghez képest azonban a mezőgazdasági gépeiket és felszerelést a tu­lajdonos méltányos ellenszolgáltatás ellené­ben köteles a földhözjuttatottaknak hasz­nálatra átengedni. 26. §. Az igénybevételt nem akadá­lyozza az, hogy az ingatlanra szolgalmi jog, telki teherjog, haszonélvezeti jog, jelzálog­jog, vagy haszonbérleti jog van bekebelezve. A megváltásra kerülő ingatlanra vonatkozó haszonbérleti jogviszony a földreform végre- • hajtásával, de legkésőbb 1945. évi október hó 15. napján megszűnik. 27. §. A megváltásra kerülő ingatlan­részt a helyi Földigénylő Bizottság jelöli ki, lehetőleg a megváltást szenvedő meg­hallgatása után, mind a megváltandó, mind a tulajdonosnak visszamaradó ingatlanra vonatkozó termelési szempontoknak szem előtt tartásával.

Next

/
Oldalképek
Tartalom