Rendeletek tára, 1945

Rendeletek - 52. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 600. M. E. számú rendelete a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép földhözjuttatásáról.

52. 600/1945. M. E. sz. 55 a Ktbtk. 77. §-a szerinti zendülés bűn­tettére, a Ktbtk. 87., 90. és 91. §-aiban meg­határozott katonai őr elleni bűntettekre, a Ktbtk. 93. §-ában meghatározott szö­kés bűntettére, a Ktbtk. 102. §-ában meghatározott őr­szolgálati bűntettnek a Ktbtk. 103. § 1. bek. és a Ktbtk. 105. §-a szerint büntetendő eseteire, a Ktbtk. 107. §-ábian meghatározott gyávaság bűntettének a Ktbtk. 108. és Ktbtk. 109. §-ának 1. tétele szerint bünte­tendő eseteire, a Ktbtk. 113. §. 1. és 2. pontjában meg­határozott fegyelem és rend elleni bűntet­tekre (fosztogatás, harácsolás, zsarolás bűn­tette), a Ktbtik. 115. §-ában meghatározott fegyelem ós rend elleni bűntettekre, I. FEJEZET. Bevezető rendelkezések. 1. §. A rendelet célja, hogy az ideigle­nes nemzetgyűlés Szózatában és az ideiglenes nemzeti kormány Nyilatkozatában lefektetett elvek és a megadott felhatalmazás alapján, a nagybirtokrendszer megszüntetésével valóra váltsa a magyar földmíves nép évszázados ál­mát és birtokába adja ősi jussát, a földet,. A feudális nagybirtokrendszer megszün­tetése biztosítja az ország demokratikus át­alakulását és jövő fejlődését, a földesúri bir­tokok parasztkézre adása megnyitja a politi­kai, társadalmi, gazdasági és szellemi fel­emelkedés útját, az évszázadok óta elnyo­mott magyar parasztság előtt. A földreform végrehajtása életbevágó nemzeti érdek és gazdasági szükségesség. A nagybirtokrendszer megszüntetése után Ma­gyarország mezőgazdasága erős, egészséges és termelőképes kisbirtokon fog nyugodni, me­lyek a birtokosok telekkönyvileg bejegyzett magántulajdonát képezük. 2. §. Az 1. §-ban körvonalazott célt a rendelet a következő módon valósítja meg: Az állam földhöz juttatás céljára földalapot léte­sít, amely e rendelet alapján elkobzott kár­talanítás mellett igénybevett (kisajátított), továbbá az államkincstár tulajdonát képező földbirtokból áll. 3. §. E rendelet végrehajtását a Föld­mívelésügyi Miniszter irányítása és vezetése alatt az Országos Földbirtokrendező Tanács, a Ktbtk. 134. §. 2. bekezdésében meg­határozott szolgálati bűntettre, az 1939. évi II. te. 181. §-ába ütköző be­hívó parancs iránt tanúsított engedetlenség bűntettére. A katonai büntetőbíráskodás területén a fent felsorolt bűncselekményeken kívül kihirdetett rögtönbíraskodás azonnal meg­szűnik. A honvéd büntető bíráskodás körében a rögtönbíraskodás kihirdetésére a Kbp. 437. §. és a további eljárásra a Kbp. XXVI­fejezetében és az azt kiegészítő rendeletek­ben foglaltaik irányadók. Ez a rendelet kihirdetésének napján (1945. márc. 29.) lép hatályba. Debrecenben, 1945. évi március hó 12-én. Miklós Béla s. k. miniszterelnök. a Megyei Földbirtokrendező Tanácsok és a Községi Földigénylő Bizottságok végzik. II. FEJEZET. Földbirtokok elkobzása. 4. §. Teljes egészében és nagyságra való tekintet nélkül el kell kobozni a hazaárulok, a nyilas, nemzeti szocialista és egyéb fasiszta vezetők, a Volksbundtagok, továbbá a háborús és népellenes bűnösök földbir­tokait. 5. §. Hazaáruló, háborús- és népellents bűnös az a magyar állampolgár, aki a német fasizmus politikai, gazda­sági és katonai érdekeit a magyar nép rová­sára támogatta, aki önkéntes jelentkezéssel német fasiszta katonai, vagy rendfenntartó alaku­latba belépett, aki valamilyen német katonai, vagy rendfenntartó alakulatnak a magyarság ér­dekeit sértő adatokat szolgáltatott, vagy mint besúgó működött, aki ismét felvette német hangzású csa­ládi nevét. 6. §. Nyilas, nemzeti szocialista és egyéb fasiszta vezető az, aki bármilyen elnevezés alatt, a nyilas vagy más hasonló mozgalom (Magyar Megújulás Pártja, az országgyűlés tagjaiból alakult Nemzeti Szövetség stb.) politikai programját valló tagja volt a kor­52. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 600. M. E. számú rendelete a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép földhözjuttatásáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom