Rendeletek tára, 1945

Rendeletek - 498. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 6.840. M. E. számú rendelete a baleseti biztosítási díj mértékének megállapításáról. - 499. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 6.690. M. E. számú rendelete a csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség megszervezéséről szóló 1.690/1945. M. E. számú rendelet kiegészítéséről és módosításáról.

498. 6.840/1945. M. E. sz. 490. 6.690/1945- M. E. sz. 653 tosrifc. Az 1929:XXX. te. 59. §^a (1) bekez­dése 3. pontjának alkalmazása szempontja­iból szaktniniszternek az elismert vállalati nyugdíjpénztárak tekintetében a népjóléti minisztert, az el nem ismert vállalati nyug­díjpénztárak tekintetében a pénzügyminisz­tert, más nyugdíjfizetésre kötelezettek szempontjából pedig azt a minisztert kell tekinteni, akinek felügyelete alá az érde­A betegségi és baleseti kötelező biztosí­tásról szóló 1927:XXL te. 62. §-ának harma­dik bekezdésében kapott felhatalmazás alap­ján a minisztérium a következőket rendeli: 1, §. (1) A baleseti biztosítási díj összege az 1945. évi június hó 25. napjától kezdő­dően biztosítottankint heti 2 pengő. (2) Ez a rendelkezés nem. érinti a ház­tartási alkalmazottak után fizetendő bal­A minisztérium az ideiglenes nemzet­gyűlés által Debrecenben 1944. évi decem­ber hó 22. napján adott felhatalmazás alap­ján a következőket rendeli: 1. §. Az 1.690/1945. M. E. számú (Rt. 1945. évf. 131. o.) rendelet (a továbbiakban röviden R.) 7. §-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A belügyminiszter közvetlen fel­ügyelete alatt budapesti és vidéki főkapi­tányság létesül, élükön a budapesti, illetőleg a vidéki főkapitányság vezetőjével. A buda­pesti főkapitányság hatásköre Nagy-Buda­pestre, a vidéki főkapitányságé az ország egész többi területére terjed ki­(2) A vidéki főkapitányság vezetője látja el a saját hatósága területén a másod­fokú hatósági teendőket, ezenkívül felügyelő és ellenőrző hatósága a hatósági területén működő összes államrendőrségi haltóságok­nak és szerveknek." 2. §. A R. 8. §-a hatályát veszti és he­lyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) Minden megyei törvényhatóságban a megye székhelyen, vármegyei főkapitány­ságot kell felállítani; kivétel Pest-Pilis-Solt­kelt nyugdíjfizetésre kötelezett (vállalat, üz­let, üzem, iroda stb.) tartozik. 11. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján (1945 aug. 25.) lép hatályba. Budapesten, 1945 augusztus 17-én. Miklós Béla s. k., miniszterelnök. eseti biztosítási díj tekintetében fennálló szabályokat. ( 2. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján (1945 aug- 25.) lép hatályba. Budapesten, 1945 augusztus 17-én. Miklós Béla s. k., miniszterelnök. Kiskun vármegye, melyben két vármegyei főkapitányságot kell létesíteni; az Észak­Pest vármegyei főkapitányságot Budapest székhellyel (hatásköre kiterjed a szentendrei és váci városi kapitányságokra, az alsóda­basi, aszódi, budakörnyéki, gödöllői, gyömrői, monori, nagykátai és ráckevei járási kapitány­ságokra) és a Dél-Pest vármegyei főkapi­tányságot Kecskemét székhellyel (hatásköre kiterjed a ceglédi kalocsai, kiskunfélegy­házai, kinkunhalasi és nagykőrösi városi kapitányságokra, továbbá az abonyi, duna­vecsei, kiskőrösi és kunszentniiklósi járási kapitányságokra). (2) A belügyminiszter megbízhatja a megye székhelyet képező törvényhatósági jogú városban létesült városi főkapitányság vezetőjét a vármegyei főkapitányság veze­tője teendőinek ellátásával. Hasonlóképpen megbízhatja a belügyminiszter az egyik vár­megyei főkapitányság vezetőjét egy, vagy több más vármegyei főkapitányság vezetője teendőinek ellátásával is. (3) A vármegyei főkapitányság vezetője a vármegye területén működő városi és já­rási kapitányságok felügyelő és ellenőrző hatósága. 498. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 6.840. M. E. számú rendelete a baleseti biztosítási díj mértékének megállapításáról­499. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 6.690. M. E. számú rendelete a csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség megszervezéséről szóló 1.690/1945. M. E. számú rendelet kiegészítéséről és módosításáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom