Rendeletek tára, 1945

Rendeletek - 14. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 88. M. E. számú rendelete a magyar honvédség tagjainak igazolásáról. - 15. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 81. M. E. számú rendelete a népbíráskodásról.

14. 88/1945. M. E. sz. 15. 81/1945. M. E. sz. 17 előzetesen be kell jelenteni az illetékes mi­nisztériumnak. 7. §. A bizottság működésiének irány­elveit a magyar iparügyi miniszter által ki­adandó külön utasítás szabályozza. Az uta­sítást a bérrendező bizottságok a főispánok útján kapják meg. A 15/1945. M. E. számú rendelet (Rt. 1945. évi. 5. o.) alapján az ideiglenes nemzeti kor­mány a magyar honvédség tényleges, tarta­lékos és nyugállományú tisztjeinek, tisztvise­lőinek, valamint tiszthelyetteseinek és pol­gári alkalmazottainak igazolására vonatko­zólag a következőket rendeli: - 1. §. A felállítandó igazoló-bizottság tagjainak igazolását a miniszterelnök elnök­lete alatt működő igazoló-bizottság folytatja le, amely áll a kormány katonai tagjaiból, az igazságügyminiszterből és a honvédelmi államtitkárból. 2. §. Az 1. §-ban körülírt bizottság azon tiszteknek az igazolását folytatja le, akiket a minisztertanács az első igazoló-bizottság tagjaként kijelöl. E tisztek igazolása után az állandó iga­zolóbizottság a honvédelmi miniszter, vagy helyette a honvédelmi államtitkár vezetése mellett lefolytatja a honvédelmi miniszté­rium többi beosztottjainak igazolását. * Ez a rendelet eredetileg 20056/1945, H. M. szám alatt jelent meg; a 441/1945. M. E. sz. rende­let változtatta át a számát 88/1945. M. E. számra. Az ideiglenes nemzetgyűlési által 1944. évi december, hó 21. és 22. napjain a Debrecen­ben adott felhatalmazás alapján az ideigle­nes nemzeti kormány attól a szükségtől ve­zettetve, hogy mindazok, akik a magyar né­pet ért történelmi katasztrófa okozói, illetve részesei voltak, mielőbb elnyerjék bünteté­süket, — az esküdtbíróságnak törvényhozás. útján való visszaállításáig a népbíráskodás megvalósítása tárgyában a következőket rendeli: Általános rendelkezések. 1. §. A jelen rendeletben körülírt bűn­cselekmények az esetben is büntethetők, ha Magy. Rend. Társ, 1945. 1—VI. f. 8. §. Ezen rendelet 1945. évi január hó 20. napján lép hatályba. Debrecenben, 1945. január 20án. MikHós Béla s. k. miniszterelnök­3. §. Aiz ország területén levő igazoló eljárás alá eső Összes többi honvéd egyén igazolását a vármegyék székhelyein, — Pest­Pilisi-Solt-Kiskun vármegyében emellett Kecskeméten — a megalakuló bizottság végzi, melyeknek elnökeit és tagjait a honvédelmi miniszter állandó igazoló-bizottsága igazolja. A honvédelmi miniszter a szükséghez képest más helyen is elrendelheti igazoló­bizottság felállítását. A vármegyei igazoló-bizottságok egyik tagja katonaviselt ideiglenes nemzetgyűlési képviselő legyen, akit a helyi katonaviselt nemzetgyűlési képviselők közül sorsolnak ki. A sorsolást az illetékes főispán végzi. 4. §. Az igazolási eljárásnak részleteit a honvédelmi miniszter külön rendeletben sza­bályozza. 5. §. Ez a rendelet kihirdetésének nap­ján (1945. jan. 27.) lép hatályba. Debrecenben, 1945. január 23-án. Miklós Béla s. k. . miniszterelnök­a cselekmény a rendelet életbeléptekor már befejeztetett s a cselekmény befejezésének időpontjában fennállott törvényes rendelke­zések alapján az büntethető nem volt. 2, §. A népbíróság jogköre kiterjed a polgári egyénekre és a fegyveres erő tag­jaira, ideértve a rendőrséget és a csendőrsé­get is, valamint a magyar állam területén elfogott vagy a magyar államnak kiadott egyénekre, tekintet nélkül azok állampol­gárságára. A magyar állam területén kívül elköve­tett bűncselekmény tekintetében, valamint a netán kiadatás alá kerülő bármely büntetés­2 14. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 88. M. E. számú rendelete a magyar honvédség tagjainak igazolásáról.* 15. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 81. M. E. számú rendelete a népbíráskodásról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom