Rendeletek tára, 1944

Rendeletek - 145. A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.600. M. E. számú rendelete, a zsidók vagyonának bejelentéséről és zár alá vételéről.

145, 1.600/1944. M. E. M. 447 Hb. A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.600. M. E. számú rendelete, a zsidók vagYonánalí bejelentéséről és zár a2á vételéről, A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló VI939 : IT. te. 112. és 113. §-ában, 141. §-ának (2) bekezdésében és 212. §-ában, valamint az 1942 : XIV. te. 28.' §~ában, továbbá a gazda­sági és hitelélet rendjének és az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 : XXVI. te. 2. és 3. §-ában foglalt és legutóbb az 1944: IV. törvényeikkel meghosszabbított fel­hatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. §. (1) Az ország területén lakó minden zsidó köteles a jelen rendelet hatálybalépésekor meglévő vagyonát az 1944. évi. április hó 30. napjáig bejelenteni a lakóhelye szerint illetékes pénzügyigazgatóságnál. több lakóhely esetében annál a pénzügy­igazga'óíágnál. amelynek területén a jövedelem- és vagyonadóját kivetették vagy ki kellene vetni. A 9. ^ aJá eső bejelentést a kereskedelmi vagy ipari vállalatról (üzletről, üzemről) annál a pénzügyigazgatóságnál kell benyújtani, amelynek területén az általános kereseti adót, illetőleg a társulati vagyonadót kivetették* vagy ki kellene vetni. A bejelentésben a vagyontárgyaknak a jelen rendelet hatálybalépésekor volt közönséges forgalmi értékét is meg kell jelölni. A bejelentést a községi elöljáróságnál (váro­sokban a polgármesternél, Budapesten a kerületi elöljáróságnál) beszerezhető hivatalos nyomtatványon kell .megtenni. (2) Kiskorú és gondnokság alatt álló személy helyett a be-» jelentést törvényes képviselője, illetőleg gondnoka köteles telje­síteni. Az I.99071942. M. E.' számú rendelet (Rt. 1942. 714. o.) 1. §. értelmében ügyeinek ellátásában akadályozott, úgyszintén távollét, vagy egyéb ok miatt a bejelentés .megtételében akadá­lyozott személy helyett az köteles a bejelentest megtenni, aki a vagyon kezelését ellátja. . ­(3) Bejelentés alá esik az egész vagyon, kivéve a személyes használatra szolgáló lakásberendezési, ruházati és háztartási tárgyakat. Az utóbb említett vagyontárgyak is bejelentés alá esnek, ha együttes értékük a 10.000 pengőt meghaladja-, ha ezek a vagyontárgyak a bejelentésre kötelezettel közös háztartásban élő hozzátartozók szükségleteinek kielégítésére is szolgálnak, a* mentességi értékhatár minden egyes hozzátartozó után további 3000—3000 pengővel emelkedik. A bejelentési kötelesség azon­ban minden esetben kiterjed a műtárgyakra, a szőnyegekre, az; ezüstneműre és más fényűzési tájgvakra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom