Rendeletek tára, 1944

Rendeletek - 145. A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.600. M. E. számú rendelete, a zsidók vagyonának bejelentéséről és zár alá vételéről.

4tô 145. 1.600/1944. M. E. M, (4) Bejelentési kötelesség terheli mindazokat az akár zsidó', akár nem zsidó személyeket is, akik zsidó tulajdonban leső vagyontárgyat bármily címen őrizetükben tartanak. (5) A'bejelentési kötelesség és általában a jelen rendelet rendelkezései nem terjednek ki azokra az ingatlanokra és egyéb vagyontárgyakra, amelyek a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942 :XV. törvénycikkben meghatározott át­engedési, valamint az említett ingatlanokhoz tartozó állatállomány és holt felszerelés forgalmának korlátozásáról szóló 4.070/1943. M. E. számú rendelet (Rt. 1943. Í706. o.) értelmében felajánlási kötelesség alá esnek. (6) A bejelentés alá eső vagyontárgyakat, hacsak a rendelet vagy más jogszabály kivételt nem tesz, a jelén rendelet hatályba­lépésétől kezdve jogügylettel sem elidegeníteni, sem elzálogo­sítani nem lehet. 2. §. (1) Érvénytelen az az 1944, évi március hó 22. napja «tán kötött jogügylet, amellyel a zsidó a jelen rendelet szerint Lejelentés alá eső vagyontárgyát másra átruházta, kivéve, ha az átruházás a zsidó üzlete körében az üzlet rendes kereskedelmi forgalmát meg nem haladó mértékben történt. (2) Az (1) bekezdés értelmében érvénytelen jogügyletet és annak tárgyát a jogszerző fel köteles az 1. §-ban megszabott határidőben a pénzügyigazgatóságnak bejelenteni. 3. §. (1) Az ingatlanokat a fekvési hely, telekkönyvi betét­es helyrajzi szám, terület (városi ingatlanoknál az utca és ház­\ szám) feltüntetésével kell bejelenteni. 1 (2) Az ingatlanokra vonatkozólag azt, hogy tulajdonosuk I zsidó, külön be kell jelenteni a telekkönyvi hatósághoz is. A J telekkönyvi hatóságokhoz benyújtott bejelentés felzetpéldányát \ csatolni kell a pénzügyigazgatásáéhoz benyújtandó bejelentéshez, 1 (3) A telekkönyvi hatóság a bejelentésben feltüntetett ingat­I lanokra vonatkozólag a telekkönyv B. lapján a jelen rendeletre I utalással fel jegyzi, hogy az ingatlan tulajdonosa zsidó. Ennek | a feljegyzésnek az a. hatálya van, hogy az ingatlant jogügylettel lelidegeníteni vagy megterhelni nem lehet. 4. §. (1) Zsidó a tulajdonában lévő meghatározott (fix) kamatozású értékpapírt, részvényt (ideiglenes részvényt, rész­vényutalványt), szövetkezeti üzletrészről kiállított okiratot, bánya­részjegyét és az ezekhez tartozó szelvényíveket (a továbbiakban: értékpapír) az 1. §-ban meghatározott bejelentésben névérték, valamint a darabszám feltüntetésével köteles felsorolni, 5 ameny­ttyiben az értékpapír nincs a birtokában, azt is köteles bejelen­teni, hogy az értékpapír kinek a birtokában van. (2) Zsidó birtokában lévő értékpapírt már a bejelentés be­nyújtása előtt köteles a Pénzintézeti Központ tagjai sorába tar­tozó valamely pénzintézetnél a jelen rendeletre utalással letétbe í *

Next

/
Oldalképek
Tartalom