Rendeletek tára, 1944

Rendeletek - 94. A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.200. M. E. számú rendelete, zsidók háztartásában nemzsidók alkalmazásának tilalmáról.

250 94. Î.2O01M4. M. E. s& " 94. • Ä m. kir. minisztérium 1944 évi 1.200, M. E. számú rendelete, zsidók háztartásában nemzsidók alkalmazásának tilalmáról^ Am. kir. minisztérium az 1939:11. te. 141; §-ának (2) bekez­désében és 212. §-ában, az 1941 :XV. te. 17. §-äban és az 1876: XIH. te. 123. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — figyelem­mel az 1941 :XV. te. 15, §-ában ésiaz 1876:XIII. r te. 30. §.ában foglalt rendelkezésekre — a következőket rendeli: 1. §. Nemzsidó nőt vagy férfit háztartási alkalmazottként tilos foglalkoztatni olyan háztartásban, amelynek zsidó tagja van, vagy amelyhez tartozó lakásban zsidó lakik. * Az első bekezdésben foglalt tilalom szempontjából háztar­tási alkalmazottnak kell tekinteni á házi és belső cselédeket (1876: XIII. te. 64. §-a), az úgynevezett bejárónőket, a házvezetőnőket, a nevelő-, társalkodó-, í'elolvasónőket, valamint általában azokat a nőket és férfiakat, akik a háztartásban vagy á család körében akár pénzbeli, akár természetbeni ellenszolgáltatásért rendszeres »zeméïyes szolgálatot teljesítenek. 2. §. Nemzsidónak az 1. §-ban foglalt tilalom alá eső alkal­maztatása — ha a fennálló jogszabályok alapján felmondás'foly­tán vagy egyébként korábban nem ér véget — az 1944. évi április hó 30. napjával megszűnik. Amennyiben az az állapot, amelynek fennállása melletti nemzsidó háztartási alkalmazotti foglalkoztatása az 1. § értel­mében iilos, az 1944. évi április hó 15. napja után jönne létre, «Tiemzsidó háztartási alkalmazott munkaviszonyát rendes felmon­dással meg kell szüntetni. 3. '§. Annak megállapításában, hogy a jelen rendelet szem­pontjából ki a nemzsidó és ki a zsidó, az 1941 :XV. te. 9. és 16. §-ának rendelkezései iránjadók azzal, hogy nemzsidó az olyan személy is, aki származására és vallására nézve az említett 9. § utolsó bekezdésébe« foglalt meghatározásnak megfelel, feltéve hogy nem kötött, illetőleg mindaddig, amíg nem köt házasságot zsidóval, vagy olyan nemzsidóval, akinek egy vagy két nagyszülője <ax izraelita hitfelekezet tagjaként született. 4. j§. A jelen rendelet 1. §-ában foglalt tilalom nem téried M àz olyan háztartásra, amelynek csakis olyan zsidó, tagja van, vagy amelyhez tartozó lakásban csakis olyan zsidó lal&k, akit az 1914—1.918. évi háborúban az ellenség előtt tanúsított vitéz'maga­tartásáért arany, vagy legalább két ízben I. osztályú ezüst vitéz­ségi éremmel, vagy mint ^ főtisztet a kardokkal ékesített III.

Next

/
Oldalképek
Tartalom