Rendeletek tára, 1944

Rendeletek - 95. A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.210. M. E. számú rendelete, a zsidók közszolgálatának és közmegbizatásainak, további ügyvédi működésének megszüntetéséről.

96. 1210/1941 it E. SÍ. ^257 ^ osztálya vaskoronarenddel vagy annál magasabb, de ugyancsak kardokkal ékesített>kitüntetessél, vagy mint törzstisztet kardokkal ékesített III. osztályú vasköronarendnél magasabb, de Ugyancsak a kardokkal ékesített kitüntetéssel tüntettek ki, úgyszintén arra sem, aki legalább 75o/o~os hadirokkant, végül arra sem, aki, az 1939 :IVY te. 2. §-a első bekezdésének 6. pontjában, a 7.720/ 1939. M. E. számú rendelet (Rt. 1939. 1173. o.) 66. §-ában, a 2.220/1941. M. E. számú rendelet (Rt. 1941. 318. o.) 3. g-ában» vagy a 8.550/1941. M._ E. számú rendelet (Rt. 1941. 3744' o.) 2. I §-aban meghatározott kivétel alá esik. j 5. §. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendel­kezés alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig, háború idején hat hónapig terjedhető elzárással bünte|endő, aki nemzsidót az 1. §-ban foglalt tilalom ellenére foglal­koztat, vagy alkalmazásában a 2. § rendelkezései ellenére megtart, A pénzbüntetésre az 1928.-X*. törvénycikk rendelkezései irány­adók azzal az eltéréssel, hogy a pénzbüntetés legmagasabb ösz­ezege az 1939:11. te. 212. §~ának (1) bekezdésében meghatározott mértékig terjed, a pénzbüntetés átváltoztatására pedig az említett § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni. A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, a rendőrség működési területén ß. in. kir. rendőrségnek, mint rend­őri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Harmadfokon a bel­ügyminiszter bíráskodik. • ' 6. §. A jelen rendelet a kihirdetésének napján (1944. máre* 31.) lép hatályba. Budapesten, 1944. évi március hó 29-én. z.$zló]'ay Döme e. k. m. kir. miniazterelaök» 95. A m. kir. minisztérium 1944. évj* 1.210. M. E. számú rendelete, a zsidók közszolgálatának és közmegbizatásainak, továbbá ügyvédi működésének megszüntetéséről. A m. kii*, minisztérium a honvédelemről szóló 1939:11. te, 141. §-ának (2) bekezdésében fogla,lt felhatalmazás alapján a kővetkezőket rendeli. 18*

Next

/
Oldalképek
Tartalom