Rendeletek tára, 1942

Rendeletek - 574. A m. kir. minisztérium 1942. évi 6.150. M. E. számú rendelete, az időszámítás szabályozásáról. - 575. A m. kir. minisztérium 1942. évi 5.720 M. E. számú rendelete, a visszafoglalt délvidéki területen kibocsátott betéti okmányok megjelöléséről.

575. 5.720/1942. M. E. sz. ' 2743 következőkben: „betéti okmányok") megjelölés végett az 1942. évi november hó 20. napjáig a betéti okmányt kiállító hitel­intézetnél be kell mutatni. Ha a betéti okmányt a hitelintézet fiókja (telepe), képviselete vagy ügynöksége állította ki, a betéti okmányt ennél kell bemutatni. A bemutatásra a betéti okmány tulajdonosa, vagy ha az más személy birtokában van, vagy azzal más személy rendelkezik, ez a személy köteles. A bemutatással egyidejűleg a jelen rendelethez mellékelt mintának megfelelő nyilatkozatot kell az erre a célra szolgáló nyomtatványon kiállítani és átnyújtani. Belföldi személyen a jelen rendelet alkalmazásában a Magyarországon — a visszafoglalt délvidéki területeket is ideértve — lakó, vagy állandóan Magyarországon tartózkodó személyt és a Magyarországon székhellyel, illetőleg telephely­lyel bíró jegi személyt és céget kell érteni, még pedig az utób­bit akkor is, ha jogi személyisége nincs. Külföldi cégek Ma­gyarországon* lévő telepei (fiókjai, képviseletei) a belföldi cégekkel, belföldi cégek külföldön levő telepei (fiókjai, kép­viseletei) pedig a külföldi cégekkel egy tekintet alá esnek. A jelen rendelet alkalmazásában hitelintézeten a bank­és pénzváltóüzlettel foglalkozó céget, vállalatot és bármely más ilyen üzletággal foglalkozó intézményt kell érteni. 2. §. A hitelintézet a megjelölés végett bemutatott be­téti okmányokat és nyilatkozatokat a könyvek és a rendelke­zésére álló egyéb iratok, valamint szerveinek és alkalmazot­tainak tudomása alapján megvizsgálja abból a szempontból, hogy a betéti okmánynak a nyilatkozatban megjelölt személy-e a tulajdonosa, és hogy a tulajdonos valóban belföldi személy-e. Ha a rendelkezésre álló adatok alapján ezekben a kérdések­ben alapos kétely merül fel, annak eloszlatása végett a hitel­intézet a betéti okmány megjelölését kérő személytől tájékoz­tatás adását vagy bizonyítékok szolgáltatását kívánja. A hitelintézet a megvizsgálás után az 1. §-ban megálla­pított előfeltételeknek megfelelő betéti okmányt az erre a célra szolgáló, a Pénzintézeti Központ, illetőleg hitelszövetke­zet esetében az Országos Központi Hitelszövetkezet által ren­delkezésére bocsátott űrlapon, két példányban vezetett A) jegy­zékbe, az előfeltételeknek meg nem felelő betéti okmányt pedig az ugyancsak két példányban vezetett B) jegyzékbe fel­veszi. A jegyzék megfelelő rovatában röviden fel kell tüntetni, hogy a hitelintézet miiyen alapon (pl. az üzleti könyvek és feljegyzések tartalma, hivatalos tudomás, a fél által előter­jesztett bizonyítékok vagy egyszerűen a fél ^közlése alapján) állapította meg, hogy a megjelölésnek az 1. §-ban megállapí­tott előfeltételei megvannak, illetőleg hiányzanak. 1 &. Magy. Rend. Tira, 1942. IX-XII, .Vi *" .

Next

/
Oldalképek
Tartalom