Rendeletek tára, 1942

Rendeletek - 574. A m. kir. minisztérium 1942. évi 6.150. M. E. számú rendelete, az időszámítás szabályozásáról. - 575. A m. kir. minisztérium 1942. évi 5.720 M. E. számú rendelete, a visszafoglalt délvidéki területen kibocsátott betéti okmányok megjelöléséről.

27« 575. 5.720/1942. M. E. sz. A hitelintézet a megjelölés végeit bemutatott betéti ok­mányt a megjelölés előfeltételeinek megállapítása végett ideig­lenesen, legfeljebb 8 napig elismervény ellenében visszatart­hatja. A betéti okmány visszatartása nem gátolja a betétre befizetést, vagy a betétből a 6.900/1931. M. E. számú rendelet (Rt. 1941. 1549. o.) 4. §-ában és a 4.100/1932. M. E. számú ren­delet (Rt. 1932, 767. o.) 2. §-ában foglalt rendelkezések korlátai közt való kivételt. Az -A) jegyzékbe felvett betéti okmányokat a hitelinté­zet ».Belföldi 1941" megjelöléssel, a jegyzékbe bevezetés szá­márai azonos -tételszámmal cégbélyegzőjének lenyomatával, valamint ezzel megbízott közegeinek aláírásával látja el, egy­úttal—amennyiben a betét dinárra szól — a betéti okmány­ban feltünteti a pengőösszegre a 10 dinár — 1.— pengős érték­arány alapján átszámított egyenleget. A megjelölés mellőzése esetében a megjelölés mellőzé­sének tényéről a hitelintézet a jelenlevő bemutatót szóval, a távollévőt pedig ajánlott levélben értesíti; az ekkéfit felmerült postaköltséget a m. kir. államkincstár a hitelintézetnek meg­téríti^ . •. : A hiteiintézet köteles az általa vezetett jegyzékeket az 1942. évi november hó 30. napján lezárni és azok egy-egy példányát a Pénzintézeti Központ, illetőleg hitelszövetkezet esetében az Országos Központi Hitelszövetkezet címére hala­déktalanul postán elküldeni. A hitelintézet a Pénzintézeti Köz­pontnak, illetőleg az Országos Központi Hitelszövetkezetnek egyidejűleg megküldi a betéti okmányok megjelölésénél alkal­mazott aláírásokat tartalmazó ívet. A jegyzék lezárása után a hitelintézet csak a döntőbizottság (3. §.) határozata alapján vagy.a döntőbizottság engedélyével jogosult a jegyzékben nem szereplő betéti okmányt megjelöléssel ellátni. 3. §. A betéti okmány megjelölésének mellőzése miatt mind a betétokmányt bemutató személy, mind a betéti okmány tulajdonosa a mellőzésnek a bemutató személlyel közlése nap­jától számított tizenöt nap alatt az erre a célra alakított döntő­bizottsághoz panasszal élhet. A jánlott levélben való közlés esetében a közlés napjának a postai feladás napját kell tekin­teni. A panaszt a fenti határidőben a hitelintézetnél kell be­nyújtani Ha az érdekelt a panaszt postán küldi be, a postai szállításra szükséges idő a tizenötnapos határidőbe nem szá­mít be. A hitelintézet köteles a panaszt annak egyidejű jelen­tése mellett, hogy a megjelölést milyen indok alapján ta­gadja meg, a Pénzintézeti Központhoz, illetőleg hitelszövetke­zet esetében az Országos Központi Hitelszövetkezethez az elbíráláshoz szükséges bizonyítékokkal együtt felterjeszteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom