Rendeletek tára, 1942

Rendeletek - 574. A m. kir. minisztérium 1942. évi 6.150. M. E. számú rendelete, az időszámítás szabályozásáról. - 575. A m. kir. minisztérium 1942. évi 5.720 M. E. számú rendelete, a visszafoglalt délvidéki területen kibocsátott betéti okmányok megjelöléséről.

2742 574. 6.150/1942. Ms"«.'«. 575. 5.720/Í942. M. E. st. 574. A m. kir. minisztérium 1942. évi 6.150. M. S. számú rendelete, az időszámítás szabályozásáról. A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitelélet rendjéről szóló 1931:XXVI. t.-c. 2. §-ában foglalt és legutóbb az 1942:XI. törvénycikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a követ­kezőket rendeli: 1. §. Az ország területén a 950/1941. M. E., illetőleg a 2.650/1941. M. E. számú rendeletekből (Rt. 1941. 136. és 995.0.) bevezetett nyári időszámítás az 1942. évi november hó 2. nap­ján 3 órakor megszűnik és helyébe ismét a középeurópai idő­számítás lép. Ehhez képest az említett időpont az 1942. évi november hó 2. napjának 2 órája lesz. 2. §. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter az időszámítást a gazdasági élet mindenkori követelményeinek megfelelően rendelettel megváltoztathatja. 3. §. A jelen rendelet a kihirdetésének napján (1942. okt. 24.) lép hatályba, ezzel a 950/1941. M. E., valamint a 2.650/1941. M. E. számú rendeletek hatályukat vesztik. Budapesten, 1942. évi október hó 22-én. * Kállay Miklôç s. k. m. kir. miniszterelnök. 575. A m. kir. minisztérium 1942. évi 5.720 M, £. számú rendelete, a visszafoglalt délvidéki területen kibocsátott betéti okmányok megjelöléséről. A m. kir. minisztérium a visszafoglalt délvidéki terüle­teknek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről szóló 1941 :XX. t.-c. 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: í. §. A jelen rendelet hatálybalépése napján belföldi személy tulajdonában lévő és hitelintézet által a visszafoglalt délvidéki területen 1941. évi április hó 15. napja előtt kiállí­tott takarékkönyveket, betétkönyveket és betéti lapokat (a

Next

/
Oldalképek
Tartalom