Rendeletek tára, 1941

Rendeletek - 256. A m. kir. minisztérium 1941. évi 2.650. M. E. számú rendelete, a nyári időszámítás bevezetéséről.

256. 2.650/1941. M. E. sa. 995 (2) A gondozási igényekre nézve a 11.200/1939, M. E. számú rendelet irányadó. Ha a jelen rendelet alapján igénybe­vett saemélyt oly munkára alkalmazzák, amelynek körében a zerződtetett gazdasági munkavállalók aa Országos Mezőgazda­sági Biztosító Intézetnél balesetbiztosítási kötelezettség aláes­nek, az igénybevett szemiélyeket baleset esetére épúgy biztosítani kell, mint a szerződtetett munkavállalókat; ebben az esetben az államkincstárral szemben támasztható gondozási igény te­kintetében a 11.200/1939. M. E. számú rendelet (Rt. 1940. 2277. o.) 1. §-ának (5) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. 10. §. (1) A jelen rendelet kihirdetésének napján lép ha­tályba, végrehajtásáról a honvédelmi miniszterrel és az eset­leg érdekelt más miniszterekkel! egyetértve, a földmívelésügyi miniszter gondoskodik. (2) A jelen rendelet 1, §-ának (1) bekezdésében említett intézkedés megtételével a rendkívüli fegyvergyakorlat idejére elrendelt kötelező munkasegítségrőli szóló 7.390/1938. M. E. számú (Rt. 1938. 2869. o.) és az ezt kiegészítő 2.660/1940. M. E., valamint a 6.700/1940. M. E. számú rendeletek (Rt. 1940. 653. és 2652. o.) hatályukat vesztik. Budapesten. 1941. évi április hó 7-én. Bárdossy László s. k. m. kir. miniszterelnök. 256. A m. kir. minisztérium 1941. évi 2.650. M. E. számú rendelete, a nyári időszámítás bevezetéséről. A m. kir. minisztérium a nyári időszámítás bevezetésé­ről szóló 950/1941. M. E. számra rendeletét (Rt. 1941. 136. o.) a következőképen) módosítja: Magyarország területén a jelenleg használatos egységes középeurópai időszámítás, a 950/1941. M. E. számú rendelettől eltérően, 1941. évi április hó 8. napjától kezdődően akként mó­dosul, hogy az új időszámítás a jelenlegit egy órával (60 perc­cel megelőzi. Ehhez képest az 1941. évii április hó 8. napja — ,az egyse-

Next

/
Oldalképek
Tartalom