Rendeletek tára, 1941

Rendeletek - 257. A m. kir. minisztérium 1941. évi 2.150. M. E. számú rendelete, a magyar szövetkezeti jogszabályok hatályának a visszacsatolt keleti és erdélyi országrészre kiterjesztéséről.

996 257. 2.150/1941. M. E. sa. ges középeurópai időszámításban kifejezve — mái* 1941. évi április hó 7. napján 23 órakor kezdődik. Budapesten, 1941. évi április hó 7én. Dr. Bárdossy László ®. k. m. kir- miniszterelnök. 257. A m. kir. minisztérium 1941. évi 2.150. M. E. számú rendelete, a magyar szövetkezeti jogszabályok hatályának a visszacsatolt keleti és erdélyi országrészre kiterjesztéséről. A m. kir. minisztérium a román uralom alól felszaba­dult keleti és erdélyi országrésznek a Magyar Szent Koroná­hoz visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről, szóló 1940: XXVI. t.-c. 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a követke­zőkeit rendeli. I FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. §. A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen a szö­vetkezetekre vonatkozó magyar jogszabályok hatályba lépnek, még pedig az említett országrészek a 690/1941. M. E. számú rendelet (Rt. 1941. 126. o.) 1. §-ában megjelölt vármegyéken kívül eső területén (az alábbiakban: a visszacsatolt erdélyi te­rület) a jelen rendeletben megállapított eltérésekkel. 2. §. A visszacsatolt erdélyi területen működő szövetke­zeteknek (az lallábbiakban: erdélyi szövetkezeteik) külföldi köz­ponttal, szövetkezeti szövetséggel vagy ellenőrző kötelékkel fennálló tagsági viszonya a j eilen rendelet hatálybalépése nap­ján megszűnik. A jogviszony megszűnése folytán esetleg szükségessé viáló elszámolásokat úgy 'kell lebonyolítani, mintha a tagsági viszony kellő időben történt felmondás következtében szűnt vjolna meg. 3. §. Minden erdélyi szövetkezetnek jóváhagyott alap­szabályokkal báró valamelyik szövetkezeti központ kötelékébe kell tartoznia. A szövetkezet tagul a visszacsatolt erdélyi területen székhellyel bíró szövetkezeti központba léphet be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom