Rendeletek tára, 1939

Rendeletek - 405. A m. kir. belügyminiszter 1939. évi 760. számú rendelete, a kitiltásra, valamint a rendőrhatósági felügyeletre és az őrizet alá helyezésre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

1450 405. 760/1939. B. M. sz. b) a vitézi rendi tagságot a Vitézi Rend Főszéktartóság'a által névre kiállított, aláírással és korhely egző vei ellátott iga­zolvánnyal, c) ia tuzharcosi minőséget a 9.500/1938. H. M. szánni ren­delet (Rt. 1938. 267. o.) 1. §-ání^ v 1—4. pontja, illetve az ezt módosító 29.970/1938. H. M. ein. t-ámú körrendelet (Rt. 1938. 3199. o.) a) pontja értelmében kiállított igazolvánnyal. 8. §. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető ren­delkezés alá nem esik, az 1938 :IV. t.-c» 20. §-a alapján ezer pen­gőig terjedhető pénzbírsággal kell stijtani azt a gyógyszertár­tulajdonost (felelős vezetőt), aki az igényjogosult gyógyszeíé­szek alkalmazása tekintetében a jelen rendeletben megállapí­tott kötelezettséget megszegi vagy kijátsza, avagy annak megszegésében vagy kijátszásában bármi módon közreműkö­dik. A pénzbírságot á belügyminiszterrel egyetértőleg a hon­védelmi miniszter szabja ki, és az a hadirokkantak segélyalap­jának gyarapítására szolgál. 9. §..A jelen rendelet kihirdetése napján (1939. szept. 2.) lép hatályba. Budapesten, 1939. évi szeptember hó 1-éh. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. m. kir. belügyminiszter. 405. A m. kir. belügyminiszter 1939. évi 760. számú rendelete, a kitiltásra, valamint a rendőrhatósági felügyeletre és az őrizet alá helyezésre vonatkozó részletes szabályok megáttapí­tásáról. A m. kir. minisztérium által a kitiltásra* valamint a rendőrhatósági felügyeletre és az őrizet alá helyezésre vonat­kozóan kibocsátott 8.130/1939, M. E. szárnú rendelet (Rt. 1939. 1269. o.) végrehajtása tárgyában az igazságügyminiszter­rel egyetértve a következőket rendelem: /. Általános rendelkezések. 1. §. (1) A rendőrhatósági felügyelet alá helyezést, a kitiltást és a rendőrhatósági őrizet alá helyezést, (internálást)

Next

/
Oldalképek
Tartalom