Rendeletek tára, 1939

Rendeletek - 405. A m. kir. belügyminiszter 1939. évi 760. számú rendelete, a kitiltásra, valamint a rendőrhatósági felügyeletre és az őrizet alá helyezésre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

JO/1939. B. M. SZ. 1451 magyar állampolgárokkal szemben az, elsőfokú rendőrhatóság. Budapesten, a m. kir. rendőrség' budapesti főkapitánya, külföl­diekkel szemben pedig a Külföldieket Ellenőrző Országos Köz­ponti Hatóság rendeli el. (2) A belügyminiszter minden esetben közvetlenül is intézkedhetik. 2. §. (1) Az 1, §. (1) bekezdése alapján hozott határozat ellen beadott fellebbezést a fellebbviteli hatósághoz azonnal fél kelli terjeszteni. (2) A kitiltást kimondó határozatot fellebbezés hiányá­ban is fel kell terjeszteni a belügyminiszterhez. //. Rendőrhatósági felügyelet. 3. §. A rendőrhatósági Mlügyelet alá helyezett személy: a) azt a területet, amelyet a rendőrhatóság megállapít, rendőrhatósági engedély nélkül nem hagyhatja el; b) köteles az elsőfokú rendőrhatóságnál, és ha ilyen ha­tóság helyben nincs, a községi elöljáróságnál a rendőrhatóság által megjelölt időben személyesen jelentkezni; a jelentkezés nem kívánható gyakrabban, mint naponkint kétszer, és nem történhetik ritkábban, mint hetenkint egyszer; c) köteles a tartózkodási hely belterületén szándékolt lakásváltoztatást legalább 24 órával előbb a rendőrhatóság­nál, községekben az elöljáróságnál bejelenteni; d? személyes szabadságában bizonyos korlátozásoknak van alávetve, amelyeket a rendőrhatóság esetenkint állapít meg; így különösen megtilthatja a rendőrhatóság, hogy a fel­ügyelet aülá helyezett személy a nap bizonyos szakában laká­sáról eltávozzék, nyilvános helyeket látogasson; e korlátozá­sokat úgy kell megállapítani, hogy azok a felügyelet alatt álló személyt rendes foglalkozásában és keresetében a szük­ségen túl ne akadályozzák; e) táviratot nem adhat fel, távbeszélőt nem használhat; postai küldeményei rendőrhatósági ellenőrzés alatt állanak; f) eltiltható attól, hogy a rendes környezetéhez tartozó személyeken kívül mással érintkezzék; a másokkal való érint­kezés csak a rendőrhatóság kivételes engedélyével és az ellen­őrzéssel megbízott személy jelenlétében mehet végbe. 4. §. Kitiltás esetében a rendőrhatósági felügyelet alá helyezett személynek azok a családtagjai, akikkel közös ház­tartásban él, akiknek eltartásáról gondoskodni képes, a kije­lölt tartózkodási hely elsőfokú rendőrhatóságának engedélyé­vel hozzá költözhetnek. Ebben az esetben azonban a rendőr-

Next

/
Oldalképek
Tartalom