Rendeletek tára, 1939

Rendeletek - 337. A m. kir. minisztérium 1939. évi 7.720. M. E. számú rendelete, a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. törvénycikk végrehajtásáról.

337. 7.720/1939. M. E. sz. tl73 zet vagy az Országos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tar­tozó hitelszövetkezet bank- és pénzváltóüzlettel foglalkozó kül­földi cégnek a visszacsatolt felvidéki vagy kárpátaljai terüle­ten levő fiókjához vagy ottani üzletkörébe tartozó követeléseit vagy azok egyrészét az adósokkal az 1940. évi december hó 31. napját megelőzően létesített szerződés alapján kielégíti, és ezzel kapcsolatban a követelés fedezetéül szolgáló jelzálogjogot vagy más biztosítékot megszerzi. 9. §. Nem lehet kártérítést követelni a Pénzintézeti Köz­ponttól, illetőleg az Országos Központi Hitelszövetkezettől amiatt', hogy az üzletátruházási szerződéshez a hozzájárulást megtagadta, vagy a hozzájárulást megadta. —« 10. §. A 8. §. alá eső, a belföldi pénzintézet vagy hitelszö­vetkezet és a fiók adósa között, valamint a belföldi pénzintézet vagy hitelszövetkezet es a fiók között létesített mindennemű jogügylet és jogszerzés mentes mindennemű okirati és törvény­kezési illeték alól. 11. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapesten, 1939. évi augusztus hó 18-án. Gr. Teleki Pál s. k. ni. kir. miniszterelnök. 337. A m. kir. minisztérium 1939. évi 7.720. M. E. számú rendelete, a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 193Û : IV. törvénycikk végrehajtásáról. A m, kir. minisztérium az 1939 : IV. t.-c. (a továbbiak­ban: T.) 17., 20., 23., 24. és 29. §-ában foglalt felhatalmazás alap­ján a következőket* rendeli: 1. §. (A T. 1. §-ához.) A jelen [rendeletben szabályozott bejelentések során a T. 1. §-ának alkalmazása szempontjából jelentős ténykörülményeket állami anyakönyvi kivonattal kell igazolni. Ha a születés, illetőleg a házasságkötés idejében vagy helyén állami anyakönyveket nem vezettek, az említett tény­körülmények igazolására felekezeti anyakönyvi kivonat (ke­resztlevél, házasságlevél) szolgál. A felekezeti anyakönyvi ki­vonat helyett más hiteltérdemlő közokirat is igazolásul szolgál abban az esetben, ha az érdekelt fél az illetékes felekezeti anya­könyvvezető által kiállított nyilatkozattal igazolja, hogy a

Next

/
Oldalképek
Tartalom