Rendeletek tára, 1939

Rendeletek - 337. A m. kir. minisztérium 1939. évi 7.720. M. E. számú rendelete, a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. törvénycikk végrehajtásáról.

1174 337. 7.720/1939. M. E, sz. szükséges anyakönyvi kivonatot anyakönyvek hiánya miatt kiállítani nem lehet. Az izraelita hitfelekezetből keresztény hit felekezetbe át­térést az erre vonatkozó bejegyzést tartalmazó anyakönyvi ki­vonattal (keresztlevéllel) kell igazolni. Ha az anyakönyvi kivonatnak az áttérésre vonatkozó adataiból nem lehet megállapítani, hogy az áttérés valamely, a T. alkalmazása szempontjából lényeges időpont előtt, vagy az után történt-e, az áttérés napját (1868 í LIII. t.-c. 6. §.) az 1868 : Uli. t.-c. 4. vagy 5. §-ában meghatározott bizonyítvánnyal és annak a lelkésznek a bizonyítványával kell igazolni, akinél az áttérés befejeztetett. Ilyen bizonyítványt csak abban az eset­ben lehet igazolásul elfogadni, ha abban bennfoglaltatik annak a tanúsítása is, hogy a bizonyítványt az áttérési szándék beje­lentésének idejében készült anyakönyvi feljegyzés vagy más hivatalos egyházi nyilvántartás vagy irat alapján állították ki. Mindazokban az esetekben, amelyekben ténykörülménye­ket anyakönyvi kivonattal kell igazolni, a bejegyzéssel szósze­rint egyező kivonatot kell bemutatni. Okiratról készített fény­képek és okiratoknak — bár hitelesített — másolatai igazolásul nem fogadhatók el. 2. §. (A T. 1. §-ához.) A jelen rendeletben szabályozott be­jelentések során a T. 1, §-ában foglalt adatokra vonatkozólag rendszerint semmiféle igazolás nem kívánható attól, aki beje­lenti, hogy az izraelita hitfelekezet tagja, vagy hogy őt a T. 1. §-a értelmében egyébként zsidónak kell tekinteni. 3. §. (A T. 1. §-ához.) Annak igazolására, hogy valaki a T. értelmében a T. alkalmazása szempontjából nem tekinthető zsidónak, rendszerint elegendő, ha kimutatja (1. §.), hogy az 1895. évi október hó 1. napja előtt keresztény hitfelekezet tag­jaként született, vagy ha az 1895. évi október hó 1. napja után született, mind ő maga, mind szülei keresztény hitfelekezet tagjaiként születtek, egyúttal pedig mindkét esetben a bün­tetőjogi jogkövetkezmények terhével írásban kijelenti, hogy őt a T. 1. §-a értelmében nem lehet, zsidónak tekinteni. Az előbbi bekezdés rendelkezését nem lehet alkalmazni arra és annak ivadékára, akit csak a T. 1. §-a harmadik bekez­désének a) vagy d) pontja értelmében lehet nemzsidónak te­kinteni. Az illetékes hatóság vagy más intézmény, illetőleg a munkaadó a jelen rendeletben szabályozott bejelentések során, kétség esetében, az első bekezdésben említett tényeken felül a T. 1. §-ának alkalmazása szempontjából lényeges egyéb ténykö­rülmények igazolását is megkövetelheti. Nem lehet a T. 1- §-ának alkalmazása szempontjából lé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom