Rendeletek tára, 1934

Rendeletek - 257. A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek és a m. kir. belügyminiszternek 1934. évi 50.000. K. M.számú rendelete, a közszállításokról és a hazai beszerzés kötelezettségéről.

842 257. 50.000/1934. K. M. sz. 4. §. Ez a rendelet kihirdetése napján (1934. júl. 21.) lép hatályba. Budapesten, 1934. évi július hó 14-én. , Dr. Fabinyi Tihamér s. k. m. kir. kereskedelemügyi miniszter. 257. A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek és a m. kir. belügyminiszternek 1934. évi 50.000. K. M. számú rendelete, a közszállításokról és a hazai beszerzés köfélezettségéről. (Közszállítási szabályzat.) Az iparfejlesztésről szóló 1931 : XXI. te. 21. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján, az e §. első bekezdése alá eső részben ,a ke­reskedelemügyi miniszter az érdekelt miniszteriekkel — törvény­hatósági és községi vonatkozásban a belügyminiszter a kereske­delemügyi miniszterrel — egyetértve a következőket rendeli. ELSŐ RÉSZ. I. Általános határozatok. A Közszállítási Szabályzat hatálya. 1. §. (1) Ezt ia Közszállítási Szabályzatot (a továbbiakban: Sza­bályzat) az állaimnak, a törvényhatóságoknak és községeknek, va­lamint az állam, a törvényhatóságok és községek intézeteinek, in­tézményeinek, vállalatainak, üzemeinek, az állami főfelügyelet alá tartozó alapítványoknak, alapoknak, ideértve a törvényhatóságok és a községek kezelésében álló ala­pítványokat és alapokat is, valamint az 1927 : XXI. és az 1928 : XL. te. alapján működő biztosító intézeteknek az őstermelés és az ipar körébe tartozó szükségletei ellátására irányuló adásvételi (beszerzési), szállítási és vállalkozási ügyletei­nél kell alkalmazni. (2) A kivételeket a Szabályzat 2. §-a sorolja fel. (3) Ha vitás, hogy valamely esetben a Szabályzatot alkalmazni kell, az illetékes miniszter a kereskedelemügyi miniszterrel egyet­értve bírói út kizárásával határoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom