Rendeletek tára, 1934

Rendeletek - 257. A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek és a m. kir. belügyminiszternek 1934. évi 50.000. K. M.számú rendelete, a közszállításokról és a hazai beszerzés kötelezettségéről.

257. 50.000/1934. K. M. sz. 843 kivételek a Szabäyzat hatálya dől. 2. §. (1) Nem tartoznak a közszállításokról szóló első résznek a rendelkezései alá: 1. a „M. kir. állami vas-, acél- és gépgyárak", a törvényható­sági és községi vállalatok és üzemek eladásra ezánt gyártmányai­nak előállítására szükséges nyersanyagok, félgyártmányok és kész iparcikkek beszerzése, és ugyané gyártmányok előállítására szük­séges munkálatok; 2. a m. kir. honvédség, a honvéd- és közrendész eti kórházak, az államrendészeti szervek (a folyamőrség, határőrség, csendőr­ség, rendőrség), a légügyi hivatal és az állami lótenyésztő intéze­tek élelmezési, mezőgazdasági és erdőgazdasági szükségleteinek, különleges viszonyok ideje alatt pedig a honvédség összes szük­ségleteinek beszerzése; 3. a magánkezelésben levő bányavállalatok társpénztárainak ügyvitelével kapcsolatos minden szállítás lés munkálat, továbbá e társpénztárak segélyezési céljait szolgáló olyan áruk szállítása, melyeket a társpénztárt fenntartó vállalat termel, üzemei vagy élelmi- és anyagraktárai részére nagy mennyiségben beszerez, végül azok a munkálatok, amelyeket a társpénztárt fenntartó vál­lalat a társpénztár részére saját építési üzemével végeztet. (2) A villamos energia fejlesztéséről, vezetéséről és szolgál­tatásáról szóló 1931 : XVI. törvénycikken alapuló versenytárgya­lásokra a 40.000/1934. K. M. számú rendelet {Rt. 1934. 531. o.) ren­delkezései irányadók. Fogalommegjelölések a Szabályzat szempontjából. 3. §. E szabályzat szempontjából érteni kell: 1. közszállüás alatt szállítást és munkálatot. 2. munkálat alatt az ezzel kapcsolatos szállítást is; 3. megrendelő hivatal alatt a Szabályzat 1. §. (1) bekezdésében említett hatóságokat, hivatalokat, intézeteket, intézményeket, vál­lalatokat, üzemeket, alapítványokat, alapokat és biztosíó intéze­teket; 4. vállalkozó alatt lazt a természetes vagy jogi szemiélyt, aki valamely közszállítás teljesítésére ajánlatot tesz; 5. fővállalkozó alatt azt, aki különböző iparág, munkanem vagy munkacsoport körébe eső közszállításra tesz együttesen, vagy kü­lön-külön ajánlatot: 6. kisiparos alatt azt, a) aki elemi erővel hajtott olyan munkagépet (munkagépe­ket) használ, melyeknek összes erőszükséglete hat lóerőnél nem több, és állandóan tizenötnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat; Magy. Rend. Tár» 1934. VII—VIH. 55

Next

/
Oldalképek
Tartalom