Rendeletek tára, 1931

Rendeletek - 188. A m. kir. minisztérium 1931. évi 4.600. M. E. számú rendelete, a pengőértékre szóló pénzköveteléseknek aranypengőben meghatározásáról 4.560/1931. M. E. szám alatt kiadott rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról.

188. 4.600/1931. M. E. sz. 1085 188. A m. kir. minisztérium 1931. évi 4.600. M. E. számú rendelete, a pengőértékre szóló pénzköveteléseknek aranypengőben meg­határozásáról 4.560j1931. M. E. szám alatt kiadott rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról. A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931 : XXVI. te. 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a kö­vetkezőket rendeli: 1. §. A 4.560/1931. M. E. számú rendelet (Rt. 1931. 1078. o.) 2. §-ának (1) bekezdébe helyébe a következő rendelkezés lép: A jogügyletben meghatározott pénzkövetelést — egy pengőt egy aranypengővel számítva— aranypengőben meghatározottnak kell tekinteni, ha a jogügylet ellenkező kikötést nem tartalmaz,, és az előtt a nap előtt keletkezett, amelyen az aranypengő egyen­értékének megállapítását és közzétételét a Magyar Nemzeti Bank megkezdi. Az egyenérték első közzététele után keletkezett jog­ügyletben meghatározott pénzkövetelést aranypengőben megha­tározottnak akkor kell tekinteni, ha annak összege aranypengő­ben van kifejezve. 2. §. (1) A 4.560/1931. M. E. számú rendelet 5. §-ának (1) be­kezdését azokra a bejegyzésekre is alkalmazni kell, amelyeket a 4.560/1931. M. E. számú rendelet életbelépése, és a jelen rende­let életbelépése közötti időben rendeltek el, hacsak a bejegyzés­ből, vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratból az ellenkező ki­kötés ki nem tűnik. (2) A 4.560/1931. M. E. számú rendelet 5. §-ának (2) bekez­dése akként módosul, hogy a pengőösszeget — egy pengőt egy aranypengővel számítva — aranypengőben kell feltüntetni az oly követelés biztosítására elrendelt bejegyzésben is, amely követe­lést a jelen rendelet 1. §-a értelmében kell aranypengőben meg­határozottnak tekinteni. 3. §. A 4.560/1931. M. E. számú rendelet 6. §-ának (2) be* kezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A tartozások teljesítésében — ideértve a köszolgáltatásokal is — további rendelkezésig egy aranypengőt egy pengővel kell számítani. Attól a naptól kezdve, amelyet a pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bank javaslatára rendelettel fog meghatározni, a fizetések teljesítésében az aranypengőnek az az egyenértéke

Next

/
Oldalképek
Tartalom