Rendeletek tára, 1919

Rendeletek - 47. Magyar Népköztársaság kormányának 1919. évi 1.381. M. E. számú rendelete, az ingatlanokra nézve 1918. évi november hó 1. napja előtt kötött ügyletekről.

136 47'. 1.381/1919. M. E. sz. A kellő rendelkezésre bocsátás igazolása után a vegyes biró­ság emiitett tanácsa, szükség esetében a felek meghallgatásával, a vételárat mérséklő Ítéletet hatályon kivül helyezi és az elállás­nak jogi következményeit megállapitja. Az elálláí következtében mindenik fél köteles a másiknak visszaszolgáltatni azt, amit a szerződés folytán tőle kapott. Az elállásnak jogi következményei egyebekben is ugyanazok, mint_ általában a törvényes elállási jog gyakorlásának következményei. 3. §. Ha a tulajdonjog az, ingatlanra a telekkönyvben a vevő javára már be van kebelezve, s harmadik személyek a vevő ellenében az ingatlanon telekkönyvi bejegyzéssel jogokat nem ingyenesen sze­reztek, az eladónak a vételi ügylettől való elállása ezeknek a sérelmével nem járhat. Ha tehát a vevő az ingatlant az emiitett harmadik személyek javára foganatosított bejegyzések miatt nem tudja az eladónak megfelelő telekkönyvi állással kellő időben visszaszolgáltatni, akkor az eladó kérelmére az. ügyben eljárt vegyes biróság birói tagjaiból alakult tanács a vételárat mérséklő ítéletét szintén hatályon kivül helyezi s a vevő a vételár mérsék­lését bíróságnál többé nem keresheti. 4. §. Ha a vevő földmíves és az 1917. évi december hó 31. napja után, de még 1918. évi november hó 1. napja előtt megvett ingatlan 50 kataszteri holdnál nem nagyobb, a vevő az ingatlan birtokba­vételétől számított 1 éven belül, s ha az ingatlant ennek a rende­letnek az életbelépéséig még birtokba nem vette, ennek a rende­letnek az életbelépésétől számított 60 napon belül a vételár mér­- séklésének (1. §.) kérése helyett a telekkönyvi hatóságnál bejelent­heti, hogy a vételi ügylettől eláll. Ilyen elállásnak azonban csak akkor van helye, ha a vételár az ingatlan jelenlegi értékénél jelen­téknyen magasabb, s ha annak megfizetése a vevőt anyagi rom­lásnak tenné ki, vagy e nékül is, ha az eladó a jogügylet folytán túlzott anyagi előnyökhöz jutna. A telekkönyvi hatóság az elállás bejelentését a telekkönyvben feljegyzi, és a bejelentést, valamint annak ezen a rendeleten alapuló jogkövetkezményeit közli az eladóval, vagy ha annak az értesítés

Next

/
Oldalképek
Tartalom