Rendeletek tára, 1919

Rendeletek - 47. Magyar Népköztársaság kormányának 1919. évi 1.381. M. E. számú rendelete, az ingatlanokra nézve 1918. évi november hó 1. napja előtt kötött ügyletekről.

47. 1.381/1919. M. E. sz. 135 47. Magyar Népköztársaság kormányának 1919. évi 1.381. M. E. számú rendelete, az ingatlanokra nézve 1918. évi november hó 1. najya előtt kötött x ügyletekről. A Magyar Népköztársaság kormánya a következőket rendeli: 1. I ' Ingatlan vétele iránt az 1917. évi december hó 31. napja után, de még 1918. évi november lió 1. napja előtt kötött olyan jog­ügyletnél, amelynek alapján a tulajdonjog a vevő javára a telek­könyvben még nincsen bekebelezve, vagy amelynek alapján a tulajdonjog a vevő javára ugyan be van kebelezve, de a vételár az eladó részére még nincsen teljesen kifizetve, a vevő ennek a rendeletnek életbelépésétől számított 60 napon belül vegyes bíró­ságtól kérheti a vételár mérséklését akkor, ha a vételár az ingatlan jelenlegi értékénél jelentékenyen magasabb, s ha annak teljes .meg­fizetése a vevőt anyagi romlásnak tenné ki. A kérelem előterjesztésének a vételár elengedni kért részé­nek a megfizetésére halasztó hatálya van. A kérelmet az illetékes törvényszék elnökéhez kell beadni. A vegyes biróság kimondhatja a vételár mérséklését, fel­mentheti a vevőt a vételárhátraléknak vagy a vételárhátralék meg­felelő részének a megfizetése alól, s az eladót a már felvett vételár megfelelő részének visszafizetésére is kötelezheti. 2. §. Az eladó a vegyes biróság ítéletének jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül bejelentheti a vegyes biróság elnökének, hogy a vételár mérséklésébe nem nyugszik bele s a vételi ügylet­től eláll. Köteles azonban a vételárnak már felvett részét vissza­fizetés végett a bejelentéstől számított 30 napon belül birói letétbe helyezni, vagy ha ennek akadálya nincsen, másként a vevő rendel­kezésére bocsátani. Erre a célra az ügyben eljárt vegyes bíróság­nak birói tagjaiból alakult tanács a felek meghallgatásával 30 nap­nál hosszabb határidőt is engedhet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom