Rendeletektára, 1895

Rendeletek - 381. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 1895. évi 65.719. szám alatt a budapesti és kolozsvári egyetem tanácsához intézett rendelete, a nőknek a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi pályára léphetése tárgyában.

1680 MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. 1895. Úgy a közzétételre, mint az eredeti, és illetve másodlati bizonyitványok kiállítási díjaira nézve a f. évi deczember hó 8-án kelt 3038. ein. sz. rendeletemben foglaltak irányadók. Budapesten, 1895. évi deczember hó 9-én. III. Az orsz. m. Mr. színművészeti akadémia igazgatóságához. Értesítem az Igazgatóságot, hogy nyilvános jogú színi iskolák amennyiben megszűnnének, azoknak törzs­könyvei az igazgaíóság felügyelete alá helyezendők. Az ily törzskönyvekből a bizonyítványokat vagy azok másodlatait az igazgatóság vagy meghatalmazottja állítsa ki. Úgy a közzétételre, mint az eredeti, és illetve másodlati bizo­nyitványok kiállítási díjaira nézve a f. é. deczember hó 8-án 3038. ein. sz. a. kelt rendeletemben foglaltak irány­adók. Budapesten, 1895. évi deczember hó 9-én. Wlassîes, s. h. 381. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 1895. évi 65.719. szám alatt a budapesti és kolozsvári egyetem tanácsához intézett rendelete, a nőknek a bölcsészeti, orvosi és gyógysze­részi pályára léphetése tárgyában. A nők tudományos pályákra bocsátásának kérdése hosszú idők óta foglalkoztatja a művelt társadalmat, a tudományos köröket, és a legtöbb művelt állam kormány­zatát. A társadalmi viszonyok átalakulása, a létért való

Next

/
Oldalképek
Tartalom