Rendeletek tára, 1887

Rendeletek - 157. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 28,999. számú rendelete, az állami felsőbb leányiskolák szervezete tárgyában.

MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. 1887. 1859 zökönyv vezettetik, minélfogva a tanári szék egy s ha a teendők sokasága igényli, két jegyzőt választ. A választást a megválasztottak kötelesek egy évi idő­tartamra elfogadni. 74. §. A tanítás minden szakában a tanulók kezébe valamely kézikönyv vagy vezérfonal adandó, kivévén a női kézimun­kát és testgyakorlatot. A használandó tankönyveket és vezérfonalakat a mi­nisterium jóváhagyásával az egyes szaktanárok vagy taní­tónők ajánlatára, a tanári kar állapítja meg. 75. §. A tanév vég n »Értesitő« adatik ki kinyomtatva s az a növendékek közt is kiosztatik. Ez »Értesítő«-ben előadandó az intézet története, a tanerők kimutatása, a tanulók betűrendes névsora osztá­lyonkint, a tanulókra vonatkozó statisztikai adatok s a jövő tanév megkezdéséről szóló értesités. Ezeken felül foglaltathatik benne a leánynevelés és oktatás valamely kérdéséről irt értekezés is. 6. Tanterv. I. Rendes tstrrteLrgryak.. Hit- és erkölcstan. (Valamennyi osztályban heti két órán.) i A hit- és erkölcstan czélj a '. a növendékek val­lásos érzelmének és jó erkölcseiknek ez utón is fejlesztése, kifejtése és megszilárdítása. ; :; >

Next

/
Oldalképek
Tartalom